เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (Website Terms of Use)

เรากำลังแปลภาษาเอกสารนี้เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เราจะ โพสต์เอกสารที่แปลแล้วไว้ที่นี่ แต่โปรดอ้างอิงจากสัญญาฉบับภาษาอังกฤษของเรา หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ สิทธิ์และ/หรือข้อผูกพันของคุณ

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK.COM ของ SHUTTERSTOCK, INC.

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียดก่อนจะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”)

การยอมรับเงื่อนไข

การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ เป็นกาีรแสดงว่า คุณยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในที่นี้ซึ่ง Shutterstock, Inc. (“Shutterstock”) อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า “เงื่อนไขการใช้งาน”) หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

Shutterstock อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และแนวทางปฏิบัติและกฎอื่นๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์อยู่เป็นครั้งคราว การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอย่างต่อเนื่องจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน กฎ และแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งโพสต์บนเว็บไซต์ ณ เวลาที่ใช้งานนั้น โปรดตรวจสอบลิงค์ “เงื่อนไขการใช้งาน” เป็นประจำในหน้าแรกของ shutterstock.com เพื่อดูเงื่อนไขในช่วงเวลาขณะนั้น หากคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้งานใดก็ตาม สิทธิ์ใช้งานในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดแก่ผู้ใช้

1.
ภาพทั้งหมดและเนื้อหาอื่นในเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) รวมทั้งการเลือกและการจัดการเนื้อหานั้น จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (รวมเรียกว่า “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา”) การใช้งานเนื้อหาใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดกฎหมายดังกล่าวและเงื่อนไขการใช้บริการ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้หรือในเงื่อนไขการใช้บริการของผู้สมัครสมาชิก Shutterstock ไม่อนุญาตทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้ใช้งานเนื้อหานั้น คุณตกลงว่าจะไม่คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ สร้างกรอบ ทำการเชื่อมโยง ดาวน์โหลด ส่ง ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานต่อยอด ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ขาย โอนสิทธิ์ แจกจ่าย แสดงผล จัดทำ ให้สิทธิ์ใช้งาน ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาส่วนใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่าจะไม่ใช้งานการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณมหาศาล (data mining), โปรแกรมโรบอต หรือวิธีการรวบรวมและคัดแยกข้อมูลและ/หรือภาพที่คล้ายกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหา

เครื่องหมายการค้าของ SHUTTERSTOCK

2.
ภายใต้วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คำว่า “เครื่องหมายการค้า” จะหมายถึงกฎหมายจารีตประเพณีทั้งหมด หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่ออินเทอร์เน็ตโดเมน หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้าในขณะนี้หรือในอนาคตที่ใช้โดย Shutterstock
3.
ไม่มีส่วนใดที่ระบุไว้ในที่นี้จะมอบหรือจะถือว่ามอบสิทธิ์ให้คุณในการใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock เว้นแต่จะกล่าวไว้โดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
4.
คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock ในลักษณะที่อาจสร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น หรือส่งผลในทางลบกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือกับ Shutterstock
5.
คุณตกลงว่าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้าน (เช่น ในการดำเนินการคดีทางกฎหมาย และอื่นๆ) หรือให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดก็ตามในการโต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าของ Shutterstock หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่อ้างสิทธิ์โดย Shutterstock
6.
คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock หรือเครื่องหมายนั้นในลักษณะอื่นใดก็ตาม รวมถึงคำสะกดไม่ถูกต้อง เป็นชื่อโดเมนหรือส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน ไม่ว่าจะเป็นโดเมนระดับบนสุด หรือเป็นเมตาแท็ก คำสำคัญ หรือรหัสหรือข้อมูลการเขียนโปรแกรมอื่นๆ
7.
ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณต้องไม่เลือกใช้หรือใช้คำหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับหรืออาจเกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของ Shutterstock โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Shutterstock
8.
รูปลักษณ์และวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Shuttetstock รวมถึงส่วนหัวของหน้า ภาพกราฟิกแบบกำหนดเอง ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด คือรูปลักษณ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์และ/หรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Shutterstock และห้ามคัดลอก ลอกเลียนแบบ หรือนำไปใช้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock
9.
เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทหรือโลโก้อื่นทั้งหมดที่ใช้หรือปรากฏบนเว็บไซต์ Shutterstock เป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดก็แล้วแต่ ตามชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ หรืออื่นๆ ไม่ถือเป็นหรือสื่อถึงการรับรอง การให้การสนับสนุน หรือการแนะนำถึงสิ่งนั้นๆ โดย Shutterstock เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง
10.
คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า Shutterstock โลโก้ ภาพ หรือภาพกราฟิกที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของ Shutterstock เพื่อลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ Shutterstock โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock ก่อน
11.
คุณต้องไม่สร้างกรอบสิ่งที่เหมือนกับเว็บไซต์หรือโยงฮ็อตลิงค์ถึงเว็บไซต์ Shutterstock หรือภาพใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock ก่อน

การเรียกร้องสิทธิ์จากการละเมิดสิทธิ์ / ประกาศเกี่ยวกับ DMCA

12.
หากคุณเชื่อว่าภาพใดหรือวัสดุอื่นใดก็ตามที่มีให้ใช้งานโดย Shutterstock นั้นละเมิดต่อลิขสิทธิ์ใดก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ คุณต้องแจ้ง Shutterstock ตามลักษณะที่กำหนดไว้ใน นโยบายประกาศเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ DMCA ของเรา

ข้อจำกัด

13.
คุณตกลงว่าจะไม่:
ก. เข้าร่วมการกระทำใดก็ตามที่จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือที่ละเมิดสิทธิ์ของ Shutterstock หรือบุคคลอื่น
ข. ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ตามที่ห้ามไว้โดยเงื่อนไขการใช้งานนี้
ค. ละเมิดสิทธิ์ของ Shutterstock ของบุคคลอื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ) หรือใช้ในทางที่ผิด หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด เฝ้าติดตาม หรือคุกคามผู้อื่น

การใช้งานเนื้อหา

14.
เนื้อหาบางอย่างจะมีพร้อมใช้ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ Shutterstock สำหรับเนื้อหานั้น และ/หรือทำข้อตกลงในการสมัครสมาชิกหรือข้อตกลงในการใช้งานอื่นๆ สำหรับเนื้อหาที่ระบุนั้น หากคุณไม่ทำข้อตกลงในการสมัครสมาชิกกับ Shutterstock คุณต้องไม่ดาวน์โหลด แจกจ่าย แสดง และ/หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ
15.
คุณไม่อาจลบลายน้ำหรือประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในเนื้อหานี้
16.
Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้อจำกัดและการบอกเลิกการใช้งาน

17.
Shutterstock อาจบล็อค จำกัด ปิดใช้งาน ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Shutterstock โดยไ่ต้องแจ้งให้ทราบลวงหน้าหรือมีความรับผิดต่อคุณ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

18.
ในกรณีที่ SHUTTERSTOCK เชื่อมโยงลิงค์จากเว็บไซต์ของตนไปยังเว็บไซต์อื่น หรืออนุญาตให้เว็บไซต์อื่นเชื่อมโยงลิงค์มายังเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK คุณรับทราบว่า SHUTTERSTOCK ไม่ได้ให้การรับประกันใดก็ตามทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อปฏิบัติใดก็ตามของบุุคลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นดังกล่าว เว็บไซต์ดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ SHUTTERSTOCK และ SHUTTERSTOCK จัดหาลิงค์และ/หรืออนุญาตให้มีลิงค์เหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้น การมีลิงค์ใดก็ตามไม่ได้แสดงเป็นนัยถึงการเป็นพันธมิตร การสนับสนุน หรือการยอมรับโดย SHUTTERSTOCK

การรับประกันและข้อสงวนสิทธิ์

19.
เว็บไซต์ บริการ และสื่อวัสดุต่างๆ ที่จัดหาให้โดย SHUTTERSTOCK ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในการจำหน่าย หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น SHUTTERSTOCK ไม่รับประกันว่า: (i) เว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของคุณ (ii) การเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่มีสิ่งใดติดขัด (iii) คุณภาพของเว็บไซต์จะตรงตามความคาดหวังของคุณ และ (iv) ข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องใดก็ตามในเว็บไซต์ บริการ หรือวัสดุต่างๆ จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

20.
Shutterstock จะใช้และปกป้องข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ ให้เป็นไปตาม คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาอ้างอิงตามเงื่อนไขการใช้งานนี้

การชดใช้ค่าเสียหาย

21.
คุณตกลงว่าจะป้องกัน ชดใช้ให้ และช่วย Shutterstock รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก ผู้ส่งข้อมูล และผู้รับเหมาอิสระ ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความรับผิด และรายจ่ายต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณ การใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock, การละเมิดหรือการละเมิดที่กล่าวอ้างว่ามีต่อเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือการรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามในที่นี้, การที่คุณใช้งานภาพของ Shutterstock โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการที่คุณละเมิดสิทธิ์ใดก็ตามของผู้อื่น

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

22.

ข้อตกลงนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก คุณยินยอมในที่นี้ต่อเขตอำนาจศาลประจำรัฐและศาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้น การดำเนินคดี ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะมีการรับฟังและพิจารณาต่อหน้าศาลที่ตั้งอยู่ภายในรัฐ เทศมณฑล และเมืองนิวยอร์กเท่านั้น คุณยอมรับว่ากระบวนการส่งหมายศาลในการดำเนินคดี ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้อาจมีผลบังคับใช้ได้โดยการส่งสำเนาหมายนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรับรอง (หรือในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับจดหมาย) หรือการส่งแบบชำระค่าไปรษณียากรแล้ว ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่จะกระทบต่อสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กระบวนการส่งหมายศาลในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ ข้อตกลงนี้จะไม่ถูกตีความเพื่อต่อต้านหรือเห็นด้วยกับฝ่ายใด แต่จะสอดคล้องตามความหมายที่เที่ยงตรงของภาษานั้น ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของส่วนใดก็ตามในข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกับความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ได้ของการถ่วงดุลดังกล่าวนั้น

เงื่อนไขการให้สิทธิ์ใช้งานภาพสต็อก (Stock Photo Licensing Terms)
การแปลภาษาไทยนี้เป็นการแปลเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดดูจากต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษเมื่อดาวน์โหลดภาพใดก็ตามจากเว็บไซต์ Shutterstock คุณตกลงว่าจะผูกพัน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้บริการ

Terms of Service ("TOS") เงื่อนไขการใช้บริการฉบับปัจจุบัน

เงื่อนไขการใช้บริการปัจจุบันจะระบุไว้ตามข้อความต่อไปนี้
หากต้องการดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้านี้ กรุณาดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้านี้ โดยดูตามช่วงวันที่ทำการซื้อ (เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้า หรือดูทั้งหมดคลิกที่นี่)


การแปลภาษาไทยนี้เป็นการแปลเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดดูจากต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษ


SHUTTERSTOCK, INC.
เงื่อนไขการใช้บริการ
สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานสำหรับผู้ใช้รายเดียว

เรียนลูกค้าของ Shutterstock:

ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณหรือคุณที่เข้าทำข้อตกลงนี้ในนามของนายจ้างหรือนิติบุคคลอื่น (“คุณ” หรือ “ลูกค้า”) กับ Shutterstock, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่ Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, United States (ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกว่า “Shutterstock”) ตัวแทนขายของ Shutterstock ในการรับการชำระเงินที่ทำรายการในสกุลเงินปอนด์สเตอลิงอังกฤษ (GBP) หรือยูโร ต้องเป็น Shutterstock (UK) Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่บริหารงานในประเทศอังกฤษ (เลขที่บริษัทจดทะเบียนคือ 08443009) โดยมีที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ (“Shutterstock UK”) เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงนี้ คุณต้องตรวจสอบยืนยันว่า ประเทศที่คุณพำนักอาศัยเป็นประเทศเดียวกับที่อยู่สำหรับส่งบิล

“ภาพ” หมายถึงภาพถ่าย เวกเตอร์ ภาพวาด และสิ่งที่คล้ายกันซึ่งมีให้สำหรับสิทธิ์ใช้งานจากเว็บไซต์ Shutterstock

“วิดีโอ” หมายถึงภาพที่เคลื่อนไหว แอนิเมชัน ภาพยนตร์ วิดีโอ หรือการแสดงด้วยเสียง/ภาพอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงภาพนิ่งที่บันทึกในรูปแบบใดที่มีให้สำหรับสิทธิ์ใช้งานจากเว็บไซต์ Shutterstock

“เนื้อหาภาพ” หมายรวมถึงภาพและวิดีโอ

เงื่อนไขการใช้บริการ (“TOS”) ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Shutterstock ซึ่งกำหนดสิทธิ์และข้อผูกพันเกี่ยวกับเนื้อหาภาพใดๆ ที่ให้สิทธิ์ใช้งานโดยคุณ การยอมรับใน TOS เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมสิทธิ์และข้อผูกพันของคุณที่มีต่อสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพทั้งหมดที่กำหนดไว้ในที่นี้ โดยไม่คำนึงถึงการสมัครสมาชิกหรือสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อในปัจจุบัน โปรดกลับมาอ่าน TOS เหล่านี้อีกครั้ง เมื่อคุณซื้อเนื้อหาภาพใดๆ

นี่คือสิทธิ์ใช้งานแบบผู้ใช้รายเดียวซึ่งอนุญาตให้บุคคลทั่วไปหนึ่งคนมีสิทธิ์ใช้งาน ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาภาพ เว้นแต่คุณจะซื้อ “การสมัครสมาชิกแบบทีม” หากคุณซื้อการสมัครสมาชิกแบบทีม สิทธิ์ใช้งาน ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาภาพจะจำกัดให้แก่จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามการสมัครสมาชิกแบบทีมดังกล่าวเท่านั้น สิทธิ์ใช้งานบางประการที่กำหนดไว้ในที่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อการสมัครสมาชิกแบบทีม หากคุณต้องการบัญชีผู้ใช้หลายคน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954, นอกสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

ส่วนที่ I สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพ

 1. สิทธิ์ใช้งานภาพ
 2. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ
 3. ข้อจำกัดในการใช้งานเนื้อหาภาพ

ส่วนที่ II การรับประกันและการรับรอง

ส่วนที่ III การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด

ส่วนที่ IV เงื่อนไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ I สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพ

ตามข้อตกลงในที่นี้ Shutterstock ให้คุณมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวและโอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ในการใช้ แก้ไข และทำซ้ำเนื้อหาภาพทั่วโลกโดยไม่สิ้นสุด ตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่บังคับใช้และเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้:

 1. สิทธิ์ใช้งานภาพ
  1. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐาน ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานภาพ:
   1. ในการทำซ้ำแบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึงบนเว็บไซต์, ในการโฆษณาออนไลน์, ในสื่อสังคมออนไลน์, ในการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่, “แอพ” มือถือ, ซอฟต์แวร์, การ์ดอิเล็กทรอนิกส์, สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์, บล็อก ฯลฯ) และในสื่อออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงบริการแชร์ไฟล์วิดีโอ เช่น YouTube, Dailymotion, Vimeo ฯลฯ โดยเป็นไปตามข้อจำกัดด้านงบประมาณที่กำหนดไว้ในวรรคย่อยที่ I.a.i.4 ด้านล่าง)
   2. จัดพิมพ์ในรูปแบบที่จับต้องได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์ หัวจดหมาย และนามบัตร โฆษณา ณ จุดขาย บิลบอร์ด ภาพปก CD และ DVD หรือในโฆษณาและสำเนาของสื่อที่จับต้องได้ ซึ่งรวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ทำซ้ำภาพใดๆ รวมกันแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง
   3. เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาที่เรียกว่า “นอกสถานที่” ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีจำนวนการทำสำเนาสำหรับผู้ชมแคมเปญดังกล่าวน้อยกว่า 500,000 รายการ
   4. ใช้ประกอบรวมในการผลิตภาพยนตร์ วิดีโอ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ โฆษณา หรือมัลดิมีเดีย สำหรับแจกจ่ายในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากนี้ (แต่ละอย่างเรียกว่า “การผลิต”) โดยไม่คำนึงถึงขนาดของผู้ชม ภายใต้เงื่อนไขที่ว่างบประมาณสำหรับการผลิตดังกล่าวไม่เกิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่าย หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ลักษณะอื่นใดก็ตาม)
  2. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติม ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานภาพ:
   1. ในลักษณะใดๆ ที่อนุญาตภายใต้สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐาน โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการทำซ้ำ จำนวนที่คัดลอก หรืองบประมาณ
   2. ใช้ประกอบรวมในสินค้าหรือรายการสินค้าส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจก (รวมเรียกว่า “สินค้า”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งทอ อาร์ตเวิร์ก แม่เหล็ก รูปตกแต่งติดผนัง ปฏิทิน ของเล่น เครื่องเขียน บัตรอวยพร และการทำซ้ำอื่นใดทางกายภาพสำหรับขายต่อหรือแจกจ่าย ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวประกอบรวมเข้ากับองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งนอกเหนือจากภาพนั้นๆ
   3. ในรูปตกแต่งติดผนัง (โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม) สำหรับวัตถุประสงค์ในการตกแต่งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งคุณหรือลูกค้าของคุณเป็นเจ้าของ และไม่ใช่เพื่อจำหน่าย
   4. ใช้ประกอบร่วมเป็นองค์ประกอบของเทมเพลตดิจิตอลสำหรับจำหน่ายหรือแจกจ่าย

  หากสิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐานหรือเพิ่มเติมไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954, นอกสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 2. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ
   1. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานวิดีโอ:
    1. ในการผลิต (เช่น การผลิตภาพยนตร์ วิดีโอ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ โฆษณา หรือมัลติมีเดีย) ที่แสดงหรือแจกจ่ายแก่สาธารณะโดยวิธีใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากนี้
    2. โดยเกี่ยวข้องกับการแสดงสด
    3. บนเว็บไซต์

  หากสิทธิ์ใช้งานวิดีโอไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954, นอกสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

  1. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอแบบใช้ส่วนตัว ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้วิดีโอความละเอียดต่ำแบบฝังลายน้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว (“วิดีโอใช้ส่วนตัว”) โดยใช้เพื่อการทดสอบ เป็นตัวอย่าง ใช้ส่วนตัว หรือการประเมินผลการตัดต่อแบบหยาบเท่านั้น สิทธิ์ใช้งานวิดีโอแบบใช้ส่วนตัวจะไม่อนุญาตให้แสดงหรือแจกจ่ายวิดีโอแบบใช้ส่วนตัวไปยังสาธารณะ หรือประกอบรวมในข้อมูลขั้นสุดท้าย วิดีโอแบบใช้ส่วนตัวสามารถตัดต่อแก้ไขได้ แต่คุณต้องไม่ลบหรือปรับเปลี่ยนลายน้ำของ Shutterstock
 3. ข้อจำกัดในการใช้งานเนื้อหาภาพ

  ห้ามมิให้คุณ:

  1. ใช้เนื้อหาภาพนอกเหนือจากที่ให้ไว้อย่างชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพนั้น
  2. แสดงภาพบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาภาพ (“นายแบบ-นางแบบ”) ในลักษณะที่วิญญูชนเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพของนายแบบ-นางแบบในลักษณะดังนี้: a) เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามกอนาจาร, “วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่”, สถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่, การว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน b) เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ c) สนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัครทางการเมือง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือความเห็นทางการเมือง d) มีลักษณะของความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ หรือได้รับการรักษาจากอาการดังกล่าว หรือ e) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมหรืออาชญากรรม
  3. ใช้เนื้อหาภาพในบริบทที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือหลอกลวง หรือในลักษณะที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวร้าย หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย
  4. ใช้เนื้อหาภาพที่กำหนดให้ “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
  5. การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนเนื้อหาภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้
  6. ใช้เนื้อหาภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบุคคลที่สาม หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
  7. ใช้งานเนื้อหาภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา
  8. ใช้ “ภาพนิ่ง” ที่ได้จากวิดีโอ ยกเว้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตลาดในบริบท การส่งเสริมการขาย และการโฆษณางานต่อยอดของคุณที่ประกอบรวมวิดีโอไว้
  9. แสดงเนื้อหาภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า เนื้อหาภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ของเนื้อหาภาพดังกล่าว

  หากคุณต้องการสิทธิ์ใดๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954, นอกสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 4. ข้อความประกาศเกี่ยวกับเครดิตและลิขสิทธิ์
  1. การใช้เนื้อหาภาพในบริบทของ “บทความข่าว” ต้องมีการใส่เครดิตให้แก่ช่างภาพของ Shutterstock และแก่ Shutterstock โดยอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:
   “ชื่อของศิลปิน/Shutterstock.com”
  2. หากและเมื่อเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาภาพในสินค้าหรือการผลิตต้องใส่เครดิตให้แก่ Shutterstock โดยมีเนื้อหาในรูปแบบดังต่อไปนี้:
   “ภาพหรือวิดีโอ (ตามความเหมาะสม) ที่ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock.com”
  3. ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงที่มาของเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพในลักษณะอื่นใด เว้นแต่ว่าเนื้อหาสต็อกอีกส่วนหนึ่งที่มีให้นั้นมีการแสดงเครดิตโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเดียวกันนี้
  4. ในทุกกรณี เครดิตและการแสดงที่มาจะต้องมีขนาด สี และความเด่นชัดในลักษณะที่อ่านออกได้ชัดเจนและง่ายด้วยตาเปล่า

ส่วนที่ II การรับประกันและการรับรอง

 1. Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:
  1. ช่างภาพของ Shutterstock ให้สิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดแก่ Shutterstock ในและต่อเนื้อหาภาพ เพื่อให้สิทธิ์ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนที่ I ตามความเหมาะสม
  2. เนื้อหาภาพในรูปแบบต้นฉบับที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS เหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ จะต้องไม่: i) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ii) ละเมิดสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะของบุคคลที่สาม iii) ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ บทบัญญัติ หรือระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา หรือ iv) มีลักษณะหมิ่นประมาท กล่าวร้าย ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย
 2. แม้ว่า Shutterstock ใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความถูกต้องของคำสำคัญและคำอธิบาย รวมทั้งความสมบูรณ์ของเนื้อหาภาพที่กำหนดว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” แต่ Shutterstock ไม่ให้การรับประกันและ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับ : I) คำสำคัญ ชื่อภาพ หรือคำอธิบายภาพ II) เสียงในวิดีโอ หรือ III) เนื้อหาภาพที่กำหนดไว้ว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจน Shutterstock จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือรับผิดใดๆ เกี่ยวกับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องของคำสำคัญ ชื่อภาพ หรือคำอธิบาย เสียงใดๆ ในวิดีโอ หรือการใช้งานเนื้อหาภาพที่กำหนดไว้ว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น”
 3. SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในหัวข้อ “การรับประกันและการรับรอง” นี้

ส่วนที่ III การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด:

 1. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock ทาง Shutterstock จะปกป้อง ชดใช้ และให้สินไหมทดแทนแก่คุณเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินตาม “การจำกัดความรับผิด” ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะกับความเสียหายโดยตรงของลูกค้า ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามโดยตรง อันเนื่องมาจากการละเมิดของ Shutterstock ต่อการรับประกันและการรับรองโดยชัดแจ้งที่กำหนดไว้ในส่วนที่ II ในที่นี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) การชดใช้ค่าเสียหายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณแจ้งให้ Shutterstock ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่ดังกล่าว ไม่เกินห้า (5) วันทำการนับจากวันที่คุณทราบหรือมีเหตุควรทราบถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่นั้น การแจ้งให้ทราบดังกล่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อเรียกร้องที่คุณทราบ (เช่น การใช้งานเนื้อหาภาพที่มีปัญหา ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้อง สำเนาของการติดต่อโต้ตอบถึงกันที่มีการรับและ/หรือการส่งโดยเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น) การแจ้งให้ทราบนี้ต้องส่งอีเมลหรือแฟกซ์ถึง Shutterstock ที่ counsel@shutterstock.com หรือ 1-646-786-4782 พร้อมทั้งส่งสำเนาสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ถึง Shutterstock, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118 จ่าหน้าซองถึง: General Counsel (ที่ปรึกษาทั่วไป) ผ่านจดหมายรับรอง จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือ ii) บริการจัดส่งแบบข้ามคืนที่ผู้รับต้องลงลายมือชื่อตอบรับ Shutterstock จะมีสิทธิ์ยอมรับการจัดการ การยุติ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดก็ตามที่ใช้กับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ คุณตกลงจะให้ความร่วมมือกับ Shutterstock ในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าว และจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการดำเนินคดีโดยเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง คุณยอมรับว่า Shutterstock ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อค่าใช้จ่ายในทางกฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือในนามของคุณ ก่อนหน้าที่ Shutterstock จะมีโอกาสอย่างสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ถึงความถูกต้องของการเรียกร้องดังกล่าวนั้น
 2. Shutterstock จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาภาพ หรือเนื่องมาจากบริบทที่มีการใช้งานเนื้อหาภาพนั้นโดยคุณ
 3. การจำกัดความรับผิด: ยอดรวมภาระผูกพันและความรับผิดสูงสุดของ Shutterstock (“การจำกัดความรับผิด:”) ต่อลูกค้าแต่ละราย:
  1. สิทธิ์ใช้งานภาพมาตรฐานเป็นจำนวนเงิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน $250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  3. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอเป็นจำนวนเงิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954, นอกสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 4. คุณจะชดใช้ให้และให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก และซัพพลายเออร์ สำหรับค่าเสียหายหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาภาพอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งตาม TOS เหล่านี้ คุณยังตกลงจะชดใช้ให้แก่ Shutterstock สำหรับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Shutterstock ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock

ส่วนที่ IV เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ Shutterstock พิจารณาแล้วว่า คุณมีสิทธิ์รับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วนจากค่าธรรมเนียมที่คุณชำระไว้ การคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการโดยใช้วิธีชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่แรก หากคุณพำนักอาศัยในสหภาพยุโรปและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในเจ็ด (7) วันหลังจากชำระเงินให้แก่ Shutterstock, B.V. แล้ว และคุณยังไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพใดๆ Shutterstock, B.V. จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยกเลิกแล้วดังกล่าว หากต้องการยกเลิกบัญชี โปรดติดต่อ support@shutterstock.com
 2. “โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้” ซึ่งใช้ในที่นี้ หมายความว่า เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษใน TOS นี้ คุณต้องไม่ขาย ให้เช่า โหลด ให้ ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ หรือโอนต่อเนื้อหาภาพหรือสิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาภาพให้แก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนต่อเนื้อหาภาพแบบครั้งเดียวไปยังบุคคลอื่นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลอื่นนั้นพิมพ์และ/หรือผลิตสินค้าของคุณที่ประกอบรวมเนื้อหาภาพไว้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ หากคุณทราบว่ามีเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใดใช้เนื้อหาภาพในลักษณะที่เกินกว่าสิทธิ์ใช้งานของคุณด้านล่างนี้ คุณตกลงว่าจะลบงานต่อยอดทั้งหมดที่มีเนื้อหาภาพนั้นประกอบอยู่ออกจากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์นั้น และแจ้งเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์แต่ละแห่งให้ Shutterstock ทราบโดยทันที คุณตกลงจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในเชิงพาณิชย์ทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อป้องกันบุคคลอื่นทำซ้ำเนื้อหาภาพต่างๆ หากคุณได้ทราบว่ามีการทำสำเนาเนื้อหาภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ support@shutterstock.com
 3. หากคุณใช้เนื้อหาภาพใดๆ เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์งานที่สร้างขึ้นสำหรับหรือส่งมอบไปยังลูกค้า คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้านั้นให้ Shutterstock ทราบ ตามการร้องขอที่สมเหตุสมผลของ Shutterstock
 4. ความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้หรือส่วนประกอบของเงื่อนไขดังกล่าว การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายภายในของรัฐนิวยอร์ก (โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการเลือกใช้กฎหมาย) การดำเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และ/หรือการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้หรือส่วนประกอบของเงื่อนไขดังกล่าว การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะต้องนำมาพิจารณาคดีเป็นการเฉพาะในศาลประจำรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้นและเทศมณฑลของนิวยอร์ก ทุกฝ่ายยอมรับในเขตอำนาจเฉพาะของศาลดังกล่าว โดยสละสิทธิ์ในการคัดค้านต่อธรรมเนียมปฏิบัติหรือความสะดวกของสถานที่ดังกล่าว อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้กับหรือส่งผลกระทบต่อ TOS นี้ คุณยอมรับว่ากระบวนการส่งหมายศาลในการดำเนินคดี ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้อาจมีผลบังคับใช้ได้โดยการส่งสำเนาหมายนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรับรอง (หรือในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับจดหมาย) หรือการส่งแบบชำระค่าไปรษณียากรแล้ว ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่จะกระทบต่อสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กระบวนการส่งหมายศาลในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้
 5. หากคุณทำ TOS นี้ในนามของนายจ้างหรือองค์กรอื่นใด คุณต้องรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการเช่นนั้น ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณตกลงจะรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อ Shutterstock ในการละเมิดเงื่อนไขของ TOS นี้
 6. จำนวนการดาวน์โหลดเนื้อหาภาพที่คุณสามารถใช้ได้จะกำหนดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ ภายใต้วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หนึ่งวันจะหมายถึงระยะเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงโดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งเดือนจะหมายถึงสามสิบ (30) วันติดต่อกัน โดยเริ่มนับตั้งแต่และรวมถึงวันที่คุณดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์
 7. หากหน่วยงานควบคุมกฎหมายหรือกฎระเบียบของเขตอำนาจศาลพบว่า เงื่อนไขประการใดของเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) เหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะจำกัดเฉพาะในส่วนที่มีปัญหานั้นเท่านั้น และจะไม่กระทบกับส่วนที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดนั้นหรือส่วนอื่นใดของ TOS เพื่อให้ TOS เหล่านั้นยังคงสามารถบังคับใช้และมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป
 8. เป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่า TOS นี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับประโยชน์ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น และ TOS นี้ไม่มีเจตนาที่จะให้ประโยชน์ สิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใดๆ ก็ตามแก่บุคคลที่สาม
 9. ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใดก็แล้วแต่กับ Shutterstock ทาง Shutterstock มีสิทธิ์จะยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกเหนือจากสิทธิ์อื่นๆ ของ Shutterstock ตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันใดในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณชำระให้มา หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลด้านการละเมิด
 10. Shutterstock ไม่มอบสิทธิ์ และไม่ให้การรับประกันใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคลที่อาจมองเห็นได้ในเนื้อหาภาพ เพลง หรือเสียงอื่นใดในวิดีโอ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์โดยรวม (trade dress) หรืองานออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ หรือผลงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่แสดงอยู่ในเนื้อหาภาพ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ Shutterstock มีเพียงหนังสือยินยอมให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบนางแบบหรือทรัพย์สิน ซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ Shutterstock เท่านั้น
 11. การรับผิดของ Shutterstock ภายใต้สิทธิ์ใช้งานเฉพาะรายที่ซื้อภายหลังจากนี้ ต้องไม่เกิน “การจำกัดความรับผิด” ที่บังคับใช้กับสิทธิ์ใช้งานซึ่งมีผลในช่วงเวลาที่ลูกค้าทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งที่มีการให้สิทธิ์ใช้งานหรือใช้เนื้อหาภาพนั้น
 12. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในส่วนที่ III ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Shutterstock จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock และ/หรือเนื้อหาภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินซึ่งทาง Shutterstock ได้รับจริงจากคุณสำหรับสิทธิ์การใช้งานเนื้อหาภาพที่ใช้ได้
 13. Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เป็นบทลงโทษ ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม เป็นผลมาจากการกระทำใดๆ หรือโดยมิได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียอื่นใดที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาภาพ การละเมิดข้อตกลงนี้ของ SHUTTERSTOCK หรือการกระทำอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ แม้ว่าทาง SHUTTERSTOCK จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม
 14. เนื้อหาภาพทั้งหมดจัดเตรียมไว้ให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในส่วนที่ II เนื้อหาภาพบางอย่างอาจมีองค์ประกอบที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขหรือใช้เนื้อหาภาพนั้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจงบางประการ หากคุณทำการแก้ไขหรือใช้เนื้อหาภาพในบริบทดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการได้มาซึ่งการอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดไว้นั้น
 15. Shutterstock ไม่รับประกันว่าเนื้อหาภาพ, เว็บไซต์ของ Shutterstock หรือสาระสำคัญอื่นๆ จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือการใช้งานนั้นจะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานเนื้อหาภาพนั้นแต่เพียงผู้เดียว
 16. ในกรณีที่คุณใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอมเพื่อเปิดบัญชีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อ Shutterstock ทาง Shutterstock จะยื่นคำร้องเรียนในทันทีไปยังwww.ic3.govซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และ ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (National White Collar Crime Center)
มีผล 30 มีนาคม 2015

หากต้องการดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้านี้ กรุณาเลือกดูตามช่วงวันที่ทำการซื้อด้านล่าง หรือดูทั้งหมดที่นี่

บังคับใช้ตามฉบับใด
หากบัญชีของคุณใช้งานได้ก่อน 30 มีนาคม 2015 การใช้งานของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขการใช้บริการที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณทำการซื้อ หากการสมัครสมาชิกหรือชุดของคุณได้รับการต่ออายุอัตโนมัติผ่านโครงการต่ออายุอัตโนมัติ จากนั้นเงื่อนไขการใช้บริการที่มีผลบังคับใช้ในวันที่มีการชำระเงินล่าสุดของคุณให้แก่ Shutterstock จะเป็นเงื่อนไขการใช้บริการที่ควบคุมดูแลการใช้งานภาพ วิดีโอ หรือเพลงที่ดาวน์โหลดจากการสมัครสมาชิกหรือชุดนั้น การใช้งานวิดีโอที่ชำระเงินหลังจาก 30 มีนาคม 2015 จะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการใช้บริการใหม่

หากมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในเว็บไซต์ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศไทย

TOS - Standard License : การซื้อวันที่ 25 มีนาคม 2014 ถึง 30 มีนาคม 2015

สำหรับการซื้อในวันที่ 25 มีนาคม 2014 ถึง 30 มีนาคม 2015

SHUTTERSTOCK, INC.
TERMS OF SERVICE (“TOS”)
SINGLE USER STANDARD LICENSE
ต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษ

เรียนลูกค้าของ Shutterstock:
ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณหรือคุณที่เข้าทำข้อตกลงนี้ในนามของนายจ้างหรือนิติบุคคลอื่น (“คุณ” หรือ “ลูกค้า”) กับ Shutterstock, Inc. (“Shutterstock”) บริษัทของ Delaware corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118 ในฐานะผู้ให้สิทธิ์ใช้งานตามข้อตกลงด้านล่างนี้ (“Shutterstock”) ตัวแทนขายของ Shutterstock ในการรับการชำระเงินที่ทำรายการในสกุลเงินปอนด์สเตอลิงอังกฤษ (GBP) หรือยูโร ต้องเป็น Shutterstock (UK) Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่บริหารงานในประเทศอังกฤษ (เลขที่บริษัทจดทะเบียนคือ 08443009) โดยมีที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ (“Shutterstock UK”)
โปรดอ่าน TOS นี้อย่างระมัดระวังก่อนจะดาวน์โหลดภาพและ/หรือเนื้อหาของ Shutterstock (“ภาพ” หรือ “ภาพต่างๆ”) ในการดาวน์โหลดภาพใดก็ตาม คุณได้ตกลงว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ TOS นี้ คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ Shutterstock ซึ่งรวมเอกสารอยู่ในที่นี้ และเป็นส่วนหนึ่งของในที่นี้จากการอ้างอิงนี้ เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงนี้ คุณต้องตรวจสอบยืนยันว่า ประเทศที่คุณพำนักอาศัยเป็นประเทศเดียวกับที่อยู่สำหรับส่งบิล
Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขใดก็ตามของ TOS นี้ได้ทุกเมื่อ และคุณตกลงจะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน TOS เหล่านี้ จะมีคำประกาศบนหน้าล็อกอินของคุณ โปรดตรวจสอบให้ดีว่าคุณอ่านและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับ TOS เหล่านี้ ตลอดจนการแก้ไขที่อาจมีเป็นครั้งคราว โปรดอย่าดาวน์โหลดหรือใช้งานภาพต่างๆ TOS ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณได้รับบิลเรียกเก็บเงินจะควบคุมสิทธิ์และข้อผูกพันของคุณเกี่ยวกับภาพที่ดาวน์โหลดระหว่างแต่ละรอบบิล หากคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี “ตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติ” วันที่มีผลบังคับใช้ของการต่ออายุแต่ละครั้งจะกำหนดว่า TOS ใดควบคุมการใช้งานภาพของคุณ หากมีการเลือกตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์นั้นจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และจะเรียกเก็บเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อคุณทำการซื้อครั้งแรก เว้นแต่คุณจะปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติก่อนการต่ออายุครั้งถัดไปจะเกิดขึ้น
หากการใช้งานที่คุณคิดไว้ไม่ได้รับอนุญาตจาก TOS เหล่านี้ โปรดตรวจสอบ สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม ของ Shutterstock ซึ่งให้สิทธิ์ในการใช้งานที่กว้างกว่า ภาพที่ดาวน์โหลดเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานของคุณจะต้องใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คุณอาจซื้อไว้ด้วย
นี่คือสิทธิ์ใช้งานแบบผู้ใช้รายเดียว ซึ่งอนุญาตให้บุคคลทั่วไปหนึ่งคนมีสิทธิ์ใช้งาน ดาวน์โหลด และใช้ภาพ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Shutterstock ของคุณจะใช้ได้โดยคุณเท่านั้น แต่ละบุคคลที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ Shuttersstock ต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีและกำหนดวิธีในการระงับมิให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลล็อกอินร่วมกัน มีผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้หลายรายให้เลือกใช้งานจาก Shutterstock โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock เพื่อขอรายละเอียด หรือดู ผลิตภัณฑ์แบบใช้ร่วมกันหลายคนของ Shutterstock
คุณต้องไม่ใช้งาน คัดลอก หรือทำซ้ำภาพใดก็ตาม (ทั้งภาพหรือบางส่วน) โดยทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่าสองแสนห้าหมื่น (250,000) ครั้ง เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
หากคุณพำนักอาศัยในสหภาพยุโรปและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในเจ็ด (7) วันหลังจากชำระเงินให้แก่ Shutterstock UK แล้ว และยังไม่ได้ดาวน์โหลดภาพใดๆ Shutterstock UK จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยกเลิกแล้วดังกล่าว หากต้องการยกเลิกบัญชี โปรดติดต่อ support@shutterstock.com
ส่วนที่ I
สิทธิ์ใช้งานที่จำกัด
1.
ทุกภาพใน Shutterstock.com และหน้าเว็บของ Shutterstock ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ Shutterstock”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ Shutterstock และ/หรือศิลปินต่างๆ ที่จัดหาเนื้อหาและ/หรือภาพให้ Shutterstock (หรือ “ช่างภาพ”) เป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ในและต่อภาพเหล่านั้น Shutterstock และ/หรือช่างภาพขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อภาพที่ไม่ได้อนุญาตให้คุณโดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขของ TOS เหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้งานภาพจะเป็นไปตามข้อตกลงในสิทธิ์ใช้งานนี้ และมีเงื่อนไขตามการชำระเงินให้แก่ Shutterstock สำหรับการใช้งานภาพของคุณ หากคุณไม่ได้ชำระเงินให้แก่ Shutterstock เมื่อครบกำหนด หรือหากเช็คขาดความเชื่อถือหรือหักเงินผ่านบัตรเครดิตไม่ได้หรือถูกปฏิเสธ จะถือว่าบัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน ในกรณีที่บัญชีของคุณมีสถานะใช้งานได้ในขณะที่คุณดาวน์โหลดภาพ และคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุในที่นี้ (หรือเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดก็ตามระหว่างคุณกับ Shutterstock) คุณมีสิทธิ์ใช้งานภาพที่ดาวน์โหลด แต่ต้องเป็นไปตาม TOS เหล่านี้ หากบัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน สิทธิ์ของคุณในการใช้งานภาพที่ดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อนั้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการชำระเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ Shutterstock ในการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการบัตรเครดิตให้แก่ Shutterstock โดยไม่เกินสิบห้า (15) วันนับจากวันที่บัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน
2.
ในที่นี้ Shutterstock ให้สิทธิ์แก่คุณในแบบที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ เป็นแบบสากล และถาวร ในการใช้ ดัดแปลง และทำซ้ำภาพด้วยวิธีต่อไปนี้ ตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้ และในส่วนที่ II ของเงื่อนไขนี้:
a.
บนเว็บไซต์
b.
ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล บรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ (รวมถึงหนังสือที่พิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ) อีบุ๊ค อุปกรณ์ประกอบการโฆษณา หัวจดหมาย นามบัตร ฉลากผลิตภัณฑ์ การออกแบบปก CD และ DVD แอพพลิเคชัน (รวมถึง “แอพ” ในโทรศัพท์มือถือ) และการตลาดผ่านการบอกรับข่าวสารทางอีเมล ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่ทำซ้ำภาพรวมทั้งสิ้นเกินกว่าสองแสนห้าหมื่น (250,000) ครั้ง และภาพนั้นไม่สามารถแยกออกจากสื่อดิจิตัลหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว
c.
ใช้ประกอบรวมในภาพยนตร์ วิดีโอ การนำเสนอมัลดิมีเดีย หรือการโฆษณาสำหรับการออกอากาศ การแสดงในที่สาธารณะ หรือการสตรีม ภายใต้เงื่อนไขว่ามีจำนวนผู้ชมรวมทั้งสิ้นไม่เกินสองแสนห้าหมื่น (250,000) คน
d.
ใช้ประกอบรวมในงานพิมพ์หรือสื่อดิจิตอลที่มีไว้สำหรับการแสดงในที่สาธารณะ รวมถึงเอกสารในบูทงานแสดงสินค้าหรือจุดขายสินค้า แต่ไม่รวมถึงลักษณะที่เรียกว่าการโฆษณานอกสถานที่ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีจำนวนผู้ชมรวมทั้งสิ้นไม่เกินสองแสนห้าหมื่น (250,000) คน
e.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่าย หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์อื่นใดก็ตาม
f.
หากการใช้งานที่คุณต้องการไม่มีระบุไว้ข้างต้น หรือหากคุณจำเป็นต้องทำซ้ำภาพมากกว่า 250,000 ครั้ง โปรดดูสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมของเรา หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
3.
ในกรณีที่คุณสร้างผลงานต่อยอดจากหรือนำภาพตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไปมารวมไว้ในงานของคุณ สิทธิ์ทั้งหมดในและต่อภาพดังกล่าวจะยังคงเป็นของ Shutterstock หรือของช่างภาพ สิทธิ์ในการใช้งานภาพดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในที่นี้
4.
Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในภาพไว้โดยชัดแจ้งเพื่อ Shutterstock เองและเพื่อช่างภาพ
ส่วนที่ II
ข้อจำกัด
ห้ามมิให้คุณ:
5.
ใช้ภาพนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ I
6.
ทำให้ภาพใช้งานได้ในระบบการจัดการทรัพย์สินดิจิตอล ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน หรือในทำนองเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกันหรือถ่ายโอนภาพเหล่านั้น
7.
การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้ การอัพโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ด้วยความละเอียดเกินกว่าความละเอียดที่แสดงผลของอุปกรณ์ดูภาพที่เตรียมไว้ จะถือว่าเป็นความพยายามที่จะแจกจ่ายภาพนั้นต่อ
8.
การแสดงภาพต่อสาธารณะ: (ก) เป็นไฟล์สแตนด์อโลนในรูปแบบดิจิตอลบนอินเทอร์เน็ต หรือ (ข) ในรูปแบบดิจิตอลโดยไม่กำหนดข้อจำกัดทางเทคนิคหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการใช้งานภาพนั้นโดยบุคคลอื่น เว้นแต่ภาพนั้นจะประกอบรวมอยู่ในงานออกแบบที่มีข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ และวางซ้อนกันหรือฝังข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ทับพื้นที่อย่างน้อย 33% ของขนาดภาพที่แสดงออกมา ทั้งมิให้บุคคลอื่นใดก็ตามใช้ภาพที่คุณได้สิทธิ์ใช้งานในที่นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อตกลงนี้
9.
ผลิตหรือสร้างเพื่อการขายต่อหรือการแจกจ่าย การทำซ้ำด้วยการพิมพ์ภาพเป็นรูปพื้นหลังหรือรูปตกแต่งติดผนัง บนป้ายบิลบอร์ด หรือบนผ้าใบ กระดาษ พลาสติก หรือสื่ออื่นใดก็ตาม เว้นแต่การทำซ้ำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในส่วนที่ I
10.
ใช้งานหรือแสดงภาพบนเว็บไซต์หรือที่เชื่อมโยงกับบริการใดก็ตาม ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อขายหรือกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ตามต้องการที่ผู้ใช้กำหนดเองในรูปแบบใดก็ตามโดยใช้งานหรือรวมภาพ (ภาพเดียวหรือหลายภาพ) ไว้ในสินค้าต่างๆ เช่น โปสการ์ด ถ้วยกาแฟ เสื้อยืด งานพิมพ์ภาพเหมือนจากภาพเขียน รูปพื้นหลัง อาร์ตเวิร์ก และสิ่งอื่นๆ
11.
ใช้งานภาพร่วมกับเนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
12.
ใช้ภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
13.
ใช้งานภาพในลักษณะที่แสดงบุคคลในภาพนั้นในรูปแบบที่วิญญูชนคิดว่าไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานภาพดังต่อไปนี้: ก) ในสื่อลามก “วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่” หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน ข) ในโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ค) ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่หรือสถานที่ซึ่งคล้ายกัน หรือสำหรับการว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน ง) เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง จ) ในสื่อโฆษณาหรือสิ่งส่งเสริมการขายสำหรับยารักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านสมุนไพรหรือทางการแพทย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาช่วยย่อยอาหาร ผลิตภัณฑ์บำรุงจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลหรือคุมกำเนิด และ ฉ) การใช้งานที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย น่ารังเกียจ หรือผิดศีลธรรม คุณต้องไม่ใช้งานภาพที่มีลักษณะคล้ายกับบุคคลหากการใช้งานนั้นสื่อนัยว่านาย แบบ-นางแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือได้รับความทุกข์จากความทุพพลภาพ อาการป่วย หรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ Shutterstock ขอเสนอสิทธิ์ใช้งานที่อนุญาตให้มีการใช้งาน “ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ” ซึ่งห้ามใช้ตามสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
14.
ใช้ภาพใดก็ตามในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่อ้างว่าได้รับสิทธิ์ในภาพนั้นซึ่งขัดแย้งกับ TOS โดยเป็นผลมาจากการใช้งานดังกล่าว คุณจะต้องลบภาพออกจากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นั้นโดยทันทีตามการร้องขอของ Shutterstock หากคุณต้องใช้งานภาพดังกล่าว โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock
15.
ใช้งานภาพของ Shutterstock ในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ Shutterstock ทั้งนี้จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพรูปแบบใดก็ตาม (รวมทั้งรูปขนาดย่อ) สำหรับดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ หรือเสนอภาพของ Shutterstock สำหรับการขาย หรือรวมภาพของ Shutterstock ไว้ในเท็มเพลตลักษณะใดก็ตาม รวมถึงเว็บเท็มเพลต เท็มเพลตเอกสาร โครงการ หรือสำหรับการแจกจ่ายและ/หรือการขายให้แก่บุคคลอื่น
16.
ใช้ภาพเป็นพื้นฐานสำหรับสินค้าหรือรายการส่งเสริมการขายทางกายภาพหรือทางดิจิตอลเป็นรายชิ้นหรือเป็นชุด ซึ่งคุณนำเสนอเพื่อการขาย รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์การ์ดอวยพรแบบดิจิตอลหรือแบบงานพิมพ์โดยใช้ภาพของ Shutterstock
17.
ใช้ภาพที่มีข้อความกำกับว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
18.
ใช้งานภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา หรือใช้เพื่อการสนับสนุนหรือสื่อถึงการสนับสนุนสินค้าและ/หรือบริการใดๆ
19.
แสดงภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า ภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าว
20.
โปรดเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บภาพที่ดาวน์โหลดซึ่งไม่ได้ใช้งานไม่เกินสิบสอง (12) เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณดาวน์โหลดภาพนั้นไว้ครั้งแรก หากคุณไม่ได้ใช้งานภาพภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่คุณดาวน์โหลดครั้งแรก คุณจะเสียสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้งานภาพนั้นไป
21.
ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ แอปเพล็ต บอท หรือสิ่งที่คล้ายกันในการเข้าถึงเว็บไซต์ Shutterstock หรือเนื้อหาอื่นใดในนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดภาพ การทำดัชนี หรือการแคชเนื้อหาในเว็บไซต์ Shutterstock
ส่วนที่ III
เบ็ดเตล็ด
22.
Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีที่ Shutterstock พิจารณาแล้วว่า คุณมีสิทธิ์รับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วนจากค่าธรรมเนียมที่คุณชำระไว้ การคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่คุณใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่แรกเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการชำระเงินด้วยเช็ค การคืนเงินของคุณจะดำเนินการด้วยเช็ค
23.
“โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้” ซึ่งใช้ในที่นี้ หมายความว่า เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษใน TOS นี้ คุณต้องไม่ขาย ให้เช่า โหลด ให้ ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ หรือโอนต่อภาพหรือสิทธิ์ในการใช้งานภาพให้แก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนต่อภาพแบบครั้งเดียวไปยังบุคคลอื่นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลอื่นนั้นพิมพ์และ/หรือผลิตสินค้าของคุณที่ประกอบรวมภาพไว้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ นอกจากนี้ งานที่คุณสร้างด้วยภาพนี้ต้องนำมาใช้สำหรับตัวคุณเอง นายจ้าง ผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าโดยตรงของคุณ ซึ่งท้ายที่สุดต้องเป็นผู้ใช้ปลายทางของงานของคุณ คุณตกลงจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในเชิงพาณิชย์ทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันบุคคลอื่นทำซ้ำภาพต่างๆ หากคุณได้ทราบว่ามีการทำสำเนาภาพของ Shutterstock โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ support@shutterstock.com
24.
หากคุณวางแผนในการใช้หรือได้ใช้ภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานสำหรับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า คุณต้องรักษาข้อมูลบันทึกการใช้งานแต่ละภาพให้ถูกต้องและละเอียด ข้อมูลบันทึกเหล่านี้ต้องรวมถึงชื่อของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า หมายเลขภาพ Shutterstock และวันที่ซึ่งมีการใช้งานภาพนั้น คุณจะต้องส่งสำเนาข้อมูลบันทึกเหล่านี้มายัง Shutterstock ตามคำขอของ Shutterstock
25.
คุณตกลงจะชดใช้ให้และให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก และซัพพลายเออร์ สำหรับค่าเสียหายหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานภาพอื่นใดนอกเหนือจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งตาม TOS เหล่านี้ คุณยังตกลงจะชดใช้ให้แก่ Shutterstock สำหรับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Shutterstock ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock
26.
การรับประกันและการรับรอง
a.
Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:
i.
ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงเมื่อดาวน์โหลดและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS นี้และกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเต็มที่ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น นอกจากนั้นภาพที่ไม่มีการดัดแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะของบุคคลอื่นด้วย
ii.
ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงต้องไม่และจะไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสหรัฐอเมริกา
iii.
ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงต้องไม่และจะไม่หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย
b.
แม้ว่า Shutterstock ใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความถูกต้องของคำสำคัญและคำอธิบายของภาพ รวมทั้งความสมบูรณ์ของภาพสำหรับบทความข่าวของ Shutterstock แต่ Shutterstock ไม่ให้การรับประกันและ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับคำสำคัญ คำอธิบายภาพ หรือภาพที่กำหนดไว้ว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” ดังกล่าว
c.
SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อนี้
27.
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock ทาง Shutterstock จะปกป้อง ชดใช้ และให้สินไหมทดแทนแก่คุณเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด (ตามที่กำหนดไว้ต่อจากนี้) การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะใช้เฉพาะกับการเรียกร้องต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดการรับประกันและการรับรองก่อนหน้านี้โดยตรงของ Shutterstock พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย (โดยรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีความ ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นการข่มขู่ โดยกล่าวอ้างว่าการครอบครอง การแจกจ่าย หรือการใช้งานภาพซึ่งดาวน์โหลดและใช้งานโดยคุณภายใต้ TOS เหล่านี้เป็นการละเมิดการรับประกันของ Shutterstock ที่ระบุไว้ในที่นี้ การชดใช้ค่าเสียหายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณแจ้งให้ Shutterstock ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่ดังกล่าว ไม่เกินห้า (5) วันทำการนับจากวันที่คุณทราบหรือมีเหตุควรทราบถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่นั้น การแจ้งให้ทราบดังกล่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อเรียกร้องที่คุณทราบ (เช่น หมายเลขภาพของ Shutterstock, สำเนาภาพที่ใช้, ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้อง, ลักษณะและวันที่ของข้อเรียกร้องที่มีการกล่าวอ้าง, สำเนาของการติดต่อโต้ตอบถึงกันที่มีการรับและ/หรือการส่งโดยเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น) การแจ้งให้ทราบนี้ต้องส่งแฟกซ์ถึง Shutterstock ที่ counsel@shutterstock.com หรือ 1-646-786-4782 พร้อมทั้งส่งสำเนาสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ถึง Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, จ่าหน้าซองถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel) ผ่านจดหมายรับรอง จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือบริการจัดส่งแบบข้ามคืนที่ผู้รับต้องลงลายมือชื่อตอบรับ Shutterstock จะมีสิทธิ์ยอมรับการจัดการ การยุติ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดก็ตามที่ใช้กับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ คุณตกลงจะให้ความร่วมมือกับ Shutterstock ในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าว และจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการดำเนินคดีโดยเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง Shutterstock จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อเรียกร้องนั้นอย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในที่นี้
28.
แม้จะมีเงื่อนไขใดก็ตามที่ขัดแย้งกับที่ระบุไว้ในที่นี้ Shutterstock จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงแก้ไขภาพหรือบริบทที่มีการใช้งานภาพนั้นโดยคุณ
29.
ยอดรวมภาระผูกพันและความรับผิดสูงสุดของ Shutterstock ต่อลูกค้าสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่หนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ – US$10,000.00 – (“จำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด”)
30.
การดำเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการจัดทำ การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาในศาลของรัฐนิวยอร์กในเทศมณฑลของนิวยอร์ก หรือของสหรัฐอเมริกาสำหรับแขวงใต้ของรัฐนิวยอร์กเท่านั้น และทุกฝ่ายต่างยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลเหล่านั้นเท่านั้น โดยสละสิทธิ์ในการคัดค้านต่อธรรมเนียมปฏิบัติหรือความสะดวกของสถานที่ดังกล่าว อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้กับหรือส่งผลกระทบต่อ TOS นี้ ความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้หรือการจัดทำ การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายภายในของรัฐนิวยอร์ก (โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการเลือกใช้กฎหมาย) คุณยอมรับว่ากระบวนการส่งหมายศาลในการดำเนินคดี ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้อาจมีผลบังคับใช้ได้โดยการส่งสำเนาหมายนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรับรอง (หรือในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับจดหมาย) หรือการส่งแบบชำระค่าไปรษณียากรแล้ว ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่จะกระทบต่อสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กระบวนการส่งหมายศาลในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้
31.
TOS เหล่านี้จะไม่ถูกตีความเพื่อต่อต้านหรือเห็นด้วยกับฝ่ายใด แต่จะสอดคล้องตามความหมายที่เที่ยงตรงของภาษานั้น ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของส่วนใดก็ตามใน TOS เหล่านี้จะไม่กระทบกับความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ได้ของการถ่วงดุลดังกล่าวนั้น
32.
หากคุณทำ TOS นี้ในนามของนายจ้างหรือองค์กรอื่นใด คุณต้องรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการเช่นนั้น ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณตกลงจะรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อ Shutterstock ในการละเมิดเงื่อนไขของ TOS นี้
33.
จำนวนการดาวน์โหลดภาพที่คุณสามารถใช้ได้จะกำหนดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ ภายใต้วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ หนึ่งวันจะหมายถึงระยะเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงโดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งเดือนจะหมายถึงสามสิบ (30) วันติดต่อกัน โดยเริ่มนับตั้งแต่และรวมถึงวันที่คุณดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์
34.
การแสดงที่มาของเครดิตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานภาพสำหรับบทความข่าว
a.
คุณจะต้องใส่ลิงค์ให้กลับไปที่ www.shutterstock.com (หากสามารถทำได้) หรือให้เครดิตแก่ช่างภาพของ Shutterstock และ Shutterstock เมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพใดก็ตามสำหรับบทความข่าว เครดิตดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:
“ชื่อของศิลปิน/Shutterstock.com”
b.
ในกรณีที่มีการใช้งานภาพโดยเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ การออกอากาศทางโทรทัศน์ สารคดี หรือโครงการภาพและเสียงหรือมัลติมีเดียอื่นๆ คุณจะต้องใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เครดิตแก่ช่างภาพ Shutterstock และแก่ Shutterstock ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
c.
การละเลยเครดิตที่กล่าวมาก่อนหน้านี้โดยไม่ตั้งใจ จะไม่เป็นการละเมิดเงื่อนไขในที่นี้ หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกค้าแก้ไขการละเลยนั้นตามการบอกกล่าวทางอีเมลจาก Shutterstock
ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใดก็แล้วแต่กับ SHUTTERSTOCK ทาง SHUTTERSTOCK มีสิทธิ์จะยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การยกเลิกดังกล่าวจะมีการเพิ่มเติมไว้ในสิทธิ์อื่นๆ ของ SHUTTERSTOCK ตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม SHUTTERSTOCK จะไม่มีข้อผูกพันในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระโดยคุณในกรณีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกด้วยเหตุผลจากการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ก็ตาม
SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ 26 ในที่นี้ ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือความถูกต้องของการใช้งานภาพหรือหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภาพ ภาพและสื่อจัดเก็บข้อมูลและวัสดุที่มาพร้อมกัน (หากมี) จะจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในการจำหน่าย หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
SHUTTERSTOCK ไม่มอบสิทธิ์ และไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ การออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ หรือผลงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่แสดงอยู่ในภาพ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็น ตลอดจนความยินยอม หรือการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภาพใดๆ ช่างภาพของ SHUTTERSTOCK จะอัพโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ของ SHUTTERSTOCK และรับประกันว่าพวกเขามีสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการดังกล่าว และต่อการยอมให้ SHUTTERSTOCK มอบสิทธิ์ต่างๆ ที่มอบให้ในข้อตกลงนี้
SHUTTERSTOCK ไม่รับประกันว่าภาพต่างๆ เว็บไซต์ของ SHUTTERSTOCK หรือเนื้อหาอื่นๆ จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือการใช้งานนั้นจะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานภาพนั้นแต่เพียงผู้เดียว
คุณเข้าใจดีว่าคุณควรขอคำปรึกษาอย่างเพียงพอ ก่อนจะใช้งานภาพที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการใดก็ตาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นใดก็ตาม
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในข้อ 27 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม SHUTTERSTOCK จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK และ/หรือภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินซึ่งทาง SHUTTERSTOCK ได้รับจริงจากคุณสำหรับการใช้งานภาพที่ใช้ได้
SHUTTERSTOCK รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เป็นบทลงโทษ ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม เป็นผลมาจากการกระทำใดๆ หรือโดยมิได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียอื่นใดที่เกิดจากการใช้งานภาพ การละเมิดข้อตกลงนี้ของ SHUTTERSTOCK หรือการกระทำอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ แม้ว่าทาง SHUTTERSTOCK จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม SHUTTERSTOCK จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK และ/หรือภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด
ในกรณีที่คุณใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอมเพื่อเปิดบัญชีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อ SHUTTERSTOCK ทาง SHUTTERSTOCK จะยื่นคำร้องเรียนในทันทีไปยัง www.ic3.gov ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กับศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (NATIONAL WHITE COLLAR CRIME CENTER)
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มีนาคม 2014

TOS - Enhanced License : การซื้อวันที่ 25 มีนาคม 2014 ถึง 30 มีนาคม 2015

สำหรับการซื้อในวันที่ 25 มีนาคม 2014 ถึง 30 มีนาคม 2015

SHUTTERSTOCK, INC.
TERMS OF SERVICE (“TOS”)
FOR SINGLE USER ENHANCED LICENSE CUSTOMERS ONLY
ต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษ

เรียนลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมของ Shutterstock:
ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณหรือคุณที่เข้าทำ TOS นี้ในนามของนายจ้างหรือนิติบุคคลอื่น (“คุณ” หรือ “ลูกค้า”) กับ Shutterstock, Inc. (“Shutterstock”) บริษัทของ Delaware corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118 ในฐานะผู้ให้สิทธิ์ใช้งานตามข้อตกลงด้านล่างนี้ (“Shutterstock”) ตัวแทนขายของ Shutterstock ในการรับการชำระเงินที่ทำรายการในสกุลเงินปอนด์สเตอลิงอังกฤษ (GBP) หรือยูโร ต้องเป็น Shutterstock (UK) Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่บริหารงานในประเทศอังกฤษ (เลขที่บริษัทจดทะเบียนคือ 08443009) โดยมีที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ (“Shutterstock UK”)
โปรดอ่าน TOS นี้อย่างระมัดระวังก่อนจะดาวน์โหลดภาพของ Shutterstock (“ภาพ” หรือ “ภาพต่างๆ”) ในการดาวน์โหลดภาพใดก็ตาม คุณได้ตกลงว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ TOS นี้ คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ Shutterstock ซึ่งรวมเอกสารอยู่ในที่นี้ และเป็นส่วนหนึ่งของในที่นี้จากการอ้างอิงนี้ เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงนี้ คุณต้องตรวจสอบยืนยันว่า ประเทศที่คุณพำนักอาศัยเป็นประเทศเดียวกับที่อยู่สำหรับส่งบิล
Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขใดก็ตามของ TOS นี้ได้ทุกเมื่อ และคุณตกลงจะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน TOS เหล่านี้ จะมีคำประกาศบนหน้าล็อกอินของคุณ โปรดตรวจสอบให้ดีว่าคุณอ่านและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับ TOS นี้ ตลอดจนการแก้ไขที่อาจมีเป็นครั้งคราว โปรดอย่าดาวน์โหลดหรือใช้งานภาพต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในที่นี้อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกบัญชีของคุณในทันที TOS ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณได้รับบิลเรียกเก็บเงินจะควบคุมสิทธิ์และข้อผูกพันของคุณเกี่ยวกับภาพที่ดาวน์โหลดระหว่างแต่ละรอบบิลดังกล่าว หากคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี “ตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติ” วันที่มีผลบังคับใช้ของการต่ออายุแต่ละครั้งจะกำหนดว่า TOS ใดควบคุมการใช้งานภาพของคุณ หากมีการเลือกตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์นั้นจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และจะเรียกเก็บเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อ คุณทำการซื้อครั้งแรก เว้นแต่คุณจะปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติก่อนการต่ออายุครั้งถัดไปจะเกิดขึ้น
เพื่อใช้งานภาพตามที่ TOS นี้อนุญาต คุณต้องดาวน์โหลดภาพนั้นโดยใช้บัญชีสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมของคุณ ภาพที่ดาวน์โหลดโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมัครสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานจะต้องใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คุณอาจซื้อไว้ด้วย
นี่คือสิทธิ์ใช้งานแบบผู้ใช้รายเดียว ซึ่งอนุญาตให้บุคคลทั่วไปหนึ่งคนมีสิทธิ์ใช้งาน ดาวนฺ์โหลด และใช้ภาพ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Shutterstock ของคุณจะใช้ได้โดยคุณเท่านั้น แต่ละบุคคลที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ Shuttersstock ต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีและกำหนดวิธีในการระงับมิให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลล็อกอินร่วมกัน มีผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้หลายรายให้เลือกใช้งานจาก Shutterstock โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock เพื่อขอรายละเอียด
หากคุณพำนักอาศัยในสหภาพยุโรปและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในเจ็ด (7) วันหลังจากชำระเงินให้แก่ Shutterstock UK แล้ว และยังไม่ได้ดาวน์โหลดภาพใดๆ Shutterstock UK จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยกเลิกแล้วดังกล่าว หากต้องการยกเลิกบัญชี โปรดติดต่อ support@shutterstock.com
ส่วนที่ I
สิทธิ์ใช้งานที่จำกัด
1.
ทุกภาพใน Shutterstock.com และหน้าเว็บของ Shutterstock ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ Shutterstock”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ Shutterstock และ/หรือศิลปินต่างๆ ที่จัดหาเนื้อหาและ/หรือภาพให้ Shutterstock (หรือ “ช่างภาพ”) เป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ในและต่อภาพเหล่านั้น Shutterstock และ/หรือช่างภาพขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อภาพที่ไม่ได้อนุญาตให้คุณโดยชัดแจ้งตาม TOS เหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้งานภาพจะเป็นไปตาม TOS เหล่านี้ และมีเงื่อนไขตามการชำระเงินให้แก่ Shutterstock สำหรับการใช้งานภาพของคุณ หากคุณไม่ได้ชำระเงินให้แก่ Shutterstock เมื่อครบกำหนด หรือหากเช็คขาดความเชื่อถือหรือหักเงินผ่านบัตรเครดิตไม่ได้หรือถูกปฏิเสธ จะถือว่าบัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน ในกรณีที่บัญชีของคุณมีสถานะใช้งานได้ในขณะที่คุณดาวน์โหลดภาพ และคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุในที่นี้ (หรือเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดก็ตามระหว่างคุณกับ Shutterstock) คุณมีสิทธิ์ใช้งานภาพที่ดาวน์โหลด แต่ต้องเป็นไปตาม TOS เหล่านี้ หากบัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน สิทธิ์ของคุณในการใช้งานภาพที่ดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อนั้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการชำระเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ Shutterstock ในการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการบัตรเครดิตให้แก่ Shutterstock โดยไม่เกินสิบห้า (15) วันนับจากวันที่บัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน
2.
ในที่นี้ Shutterstock ให้สิทธิ์แก่คุณในแบบที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ เป็นแบบสากล และถาวร ในการใช้ ดัดแปลง และทำซ้ำภาพด้วยวิธีต่อไปนี้ ตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้ และในส่วนที่ II ของเงื่อนไขนี้:
a.
บนเว็บไซต์
b.
ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล บรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ (รวมถึงหนังสือที่พิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ) อีบุ๊ค อุปกรณ์ประกอบการโฆษณา หัวจดหมาย นามบัตร ฉลากผลิตภัณฑ์ การออกแบบปก CD และ DVD แอพพลิเคชัน (รวมถึง “แอพ” ในโทรศัพท์มือถือ) และการตลาดผ่านการบอกรับข่าวสารทางอีเมล ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าภาพนั้นไม่สามารถแยกออกจากสื่อดิจิตัลดังกล่าว
c.
ใช้ประกอบรวมในภาพยนตร์ วิดีโอ การนำเสนอมัลดิมีเดีย หรือการโฆษณาสำหรับการออกอากาศ การแสดงในที่สาธารณะ การสตรีม
d.
ใช้ประกอบรวมในงานพิมพ์หรือสื่อดิจิตอลที่มีไว้สำหรับการแสดงในที่สาธารณะ รวมถึงเอกสารในบูทงานแสดงสินค้าหรือจุดขายสินค้า และลักษณะที่เรียกว่าการโฆษณานอกสถานที่
e.
เป็นการทำซ้ำด้วยการพิมพ์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการขายต่อ การดาวน์โหลด หรือการแจกจ่าย รวมถึงเป็นรูปตกแต่งติดผนังและรูปพื้นหลัง
f.
ประกอบรวมในสินค้าสำหรับการขายต่อหรือการแจกจ่าย โดยไม่คำนึงถึงขนาดของการผลิตหรือจำนวนการทำซ้ำต่อครั้งของสินค้านั้น (รวมทั้งการดาวน์โหลด) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า อาร์ตเวิร์ก แม็กเน็ต โปสเตอร์ และบัตรอวยพรแบบออนไลน์และแบบกระดาษ ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าว: ก) รวมภาพเข้ากับข้อความ และ/หรือเข้ากับกราฟิกหรือภาพอื่น หรือ ข) ภาพนั้นไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักในการกระตุ้นยอดขายของสินค้าดังกล่าว
3.
ในกรณีที่คุณสร้างผลงานต่อยอดจากหรือนำภาพตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไปมารวมไว้ในงานของคุณ สิทธิ์ทั้งหมดในและต่อภาพดังกล่าวจะยังคงเป็นของ Shutterstock หรือของช่างภาพ สิทธิ์ในการใช้งานภาพดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในที่นี้
4.
Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในภาพที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้เพื่อ Shutterstock เองและเพื่อช่างภาพ
ส่วนที่ II
ข้อจำกัด
ห้ามมิให้คุณ:
5.
ใช้ภาพนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ I
6.
ใช้งานภาพในลักษณะที่อนุญาตให้ภายใต้ TOS ของสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมเหล่านี้ หากคุณไม่ได้ดาวน์โหลดภาพนั้นโดยใช้บัญชีสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม
7.
ทำให้ภาพใช้งานได้สำหรับบุคคลอื่นในระบบการจัดการทรัพย์สินดิจิตอล ใช้ไดรฟ์ข้อมูลร่วมกัน หรือในทำนองเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกันหรือถ่ายโอนภาพเหล่านั้น
8.
การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้ การอัพโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ด้วยความละเอียดเกินกว่าความละเอียดที่แสดงผลของอุปกรณ์ดูภาพที่เตรียมไว้ จะถือว่าเป็นความพยายามที่จะแจกจ่ายภาพนั้นต่อ
9.
การแสดงภาพต่อสาธารณะ: (ก) เป็นไฟล์สแตนด์อโลนในรูปแบบดิจิตอลบนอินเทอร์เน็ต หรือ (ข) ในรูปแบบดิจิตอลโดยไม่กำหนดข้อจำกัดทางเทคนิคหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการใช้งานภาพนั้นโดยบุคคลอื่น เว้นแต่ภาพนั้นจะประกอบรวมอยู่ในงานออกแบบที่มีข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ และวางซ้อนกันหรือฝังข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ทับพื้นที่อย่างน้อย 33% ของขนาดภาพที่แสดงออกมา ทั้งมิให้บุคคลอื่นใดก็ตามใช้ภาพที่คุณได้สิทธิ์ใช้งานในที่นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อตกลงนี้
10.
ใช้งานหรือแสดงภาพบนเว็บไซต์หรือที่เชื่อมโยงกับบริการใดก็ตาม ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อขายหรือกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ “ตามจำนวนที่ต้องการ” ที่ผู้ใช้กำหนดเองในรูปแบบใดก็ตามโดยใช้งานหรือรวมภาพ (ภาพเดียวหรือหลายภาพ) ไว้ในสินค้าต่างๆ เช่น โปสการ์ด ถ้วยกาแฟ เสื้อยืด งานพิมพ์ภาพเหมือนจากภาพเขียน รูปพื้นหลัง อาร์ตเวิร์ก และสิ่งอื่นๆ
11.
ใช้งานภาพร่วมกับเนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
12.
ใช้ภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
13.
ใช้งานภาพในลักษณะที่ทำให้บุคคลที่แสดงในภาพนั้นตกอยู่ในลักษณะที่วิญญูชนคิดว่าไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานภาพดังต่อไปนี้: ก) ในสื่อลามก “วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่” หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน ข) ในโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ค) ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่หรือสถานที่ซึ่งคล้ายกัน หรือสำหรับการว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน ง) เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง จ) ในสื่อโฆษณาหรือสิ่งส่งเสริมการขายสำหรับยารักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านสมุนไพรหรือทางการแพทย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาช่วยย่อยอาหาร ผลิตภัณฑ์บำรุงจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลหรือคุมกำเนิด และ ฉ) การใช้งานที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย น่ารังเกียจ หรือผิดศีลธรรม คุณต้องไม่ใช้งานภาพที่มีลักษณะคล้ายกับบุคคลหากการใช้งานนั้นสื่อนัยว่านาย แบบ-นางแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือได้รับความทุกข์จากความทุพพลภาพ อาการป่วย หรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ Shutterstock ขอเสนอสิทธิ์ใช้งานที่อนุญาตให้มีการใช้งาน “ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ” ซึ่งห้ามใช้ตามสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
14.
ใช้ภาพใดก็ตามในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่อ้างว่าได้รับสิทธิ์ในภาพนั้นซึ่งขัดแย้งกับ TOS โดยเป็นผลมาจากการใช้งานดังกล่าว คุณจะต้องลบภาพออกจากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นั้นโดยทันทีตามการร้องขอของ Shutterstock หากคุณต้องใช้งานภาพดังกล่าว โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock
15.
ใช้งานภาพของ Shutterstock ในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ Shutterstock ทั้งนี้จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพรูปแบบใดก็ตาม (รวมทั้งรูปขนาดย่อ) สำหรับดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ และ/หรือเสนอภาพของ Shutterstock เพื่อการขายหรือการขายต่อ
16.
ระงับการแสดงที่มาของเครดิต หรือไม่ได้จัดเตรียมประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ต้องมีตามข้อ 34 ของ TOS นี้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกข้อกำหนดนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Shutterstock ในแต่ละกรณี การยกเลิกแต่ละครั้งที่ออกให้โดย Shutterstock จะระบุหมายเลขภาพ (ภาพเดียวหรือหลายภาพ) และการใช้งาน และบังคับใช้เฉพาะกับภาพและการใช้งานที่ระบุไว้เท่านั้น อย่าคาดการณ์ว่าคุณมีหรือจะได้รับการยกเลิกสำหรับการใช้งานในภายหลังที่วางแผนไว้ก่อนเพียงเพราะคุณเคยได้รับการยกเลิกมาก่อนสำหรับการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน
17.
ใช้ภาพที่มีข้อความกำกับว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
18.
ใช้งานภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา หรือใช้เพื่อการสนับสนุนหรือสื่อถึงการสนับสนุนสินค้าและ/หรือบริการใดๆ
19.
แสดงภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า ภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าว
20.
โปรดเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บภาพที่ดาวน์โหลดซึ่งไม่ได้ใช้งานไม่เกินสิบสอง (12) เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณดาวน์โหลดภาพนั้นไว้ครั้งแรก หากคุณไม่ได้ใช้งานภาพภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่คุณดาวน์โหลดครั้งแรก คุณจะเสียสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้งานภาพนั้นไป
21.
ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ แอปเพล็ต บอท หรือสิ่งที่คล้ายกันในการเข้าถึงเว็บไซต์ Shutterstock.com หรือเนื้อหาอื่นใดในนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดภาพ การทำดัชนี หรือการแคชเนื้อหาในเว็บไซต์
ส่วนที่ III
เบ็ดเตล็ด
22.
Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Shutterstock พิจารณาแล้วว่า คุณมีสิทธิ์รับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วนจากค่าธรรมเนียมที่คุณชำระไว้ การคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่คุณใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่แรกเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการชำระเงินด้วยเช็ค การคืนเงินของคุณจะดำเนินการด้วยเช็ค
23.
“โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้” ซึ่งใช้ในที่นี้ หมายความว่า เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษใน TOS นี้ คุณต้องไม่ขาย ให้เช่า โหลด ให้ ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ หรือโอนต่อภาพหรือสิทธิ์ในการใช้งานภาพให้แก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนต่อภาพแบบครั้งเดียวไปยังบุคคลอื่นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลอื่นนั้นพิมพ์และ/หรือผลิตสินค้าของคุณที่ประกอบรวมภาพไว้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ นอกจากนี้ งานที่คุณสร้างด้วยภาพนี้ต้องนำมาใช้สำหรับตัวคุณเอง นายจ้าง ผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าโดยตรงของคุณ ซึ่งท้ายที่สุดต้องเป็นผู้ใช้ปลายทางของงานของคุณ คุณตกลงจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในเชิงพาณิชย์ทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันบุคคลอื่นทำซ้ำภาพต่างๆ หากคุณได้ทราบว่ามีการทำสำเนาภาพของ Shutterstock โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ support@shutterstock.com
24.
หากคุณวางแผนในการใช้หรือได้ใช้ภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานสำหรับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า คุณต้องรักษาข้อมูลบันทึกการใช้งานแต่ละภาพให้ถูกต้องและละเอียด ข้อมูลบันทึกเหล่านี้ต้องรวมถึงชื่อของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า หมายเลขภาพ Shutterstock และวันที่ซึ่งมีการใช้งานภาพนั้น คุณจะต้องส่งสำเนาข้อมูลบันทึกเหล่านี้มายัง Shutterstock ตามคำขอของ Shutterstock
25.
คุณตกลงจะชดใช้ให้และให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก และซัพพลายเออร์ สำหรับค่าเสียหายหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานภาพอื่นใดนอกหนือจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งตาม TOS เหล่านี้ คุณยังตกลงจะชดใช้ให้แก่ Shutterstock สำหรับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Shutterstock ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock
26.
การรับประกันและการรับรอง
a.
Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:
i.
ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงเมื่อดาวน์โหลดและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS นี้และกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเต็มที่ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น นอกจากนั้นภาพที่ไม่มีการดัดแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะของบุคคลอื่นด้วย
ii.
ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงต้องไม่และจะไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสหรัฐอเมริกา
iii.
ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงต้องไม่และจะไม่หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย
b.
แม้ว่า Shutterstock ใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความถูกต้องของคำสำคัญและคำอธิบายของภาพ รวมทั้งความสมบูรณ์ของภาพสำหรับบทความข่าวของเรา แต่ Shutterstock ไม่ให้การรับประกันและ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับคำสำคัญ คำอธิบายภาพ หรือภาพที่กำหนดไว้ว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” ดังกล่าว
c.
SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อนี้

27.

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock ทาง Shutterstock จะปกป้อง ชดใช้ และให้สินไหมทดแทนแก่คุณเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด (ตามที่กำหนดไว้ต่อจากนี้) การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะใช้เฉพาะกับการเรียกร้องต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดการรับประกันและการรับรองก่อนหน้านี้โดยตรงของ Shutterstock พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย (โดยรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีความ ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นการข่มขู่ โดยกล่าวอ้างว่าการครอบครอง การแจกจ่าย หรือการใช้งานภาพซึ่งดาวน์โหลดและใช้งานโดยคุณภายใต้ TOS เหล่านี้เป็นการละเมิดการรับประกันของ Shutterstock ที่ระบุไว้ในที่นี้ การชดใช้ค่าเสียหายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณแจ้งให้ Shutterstock ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่ดังกล่าว ไม่เกินห้า (5) วันทำการนับจากวันที่คุณทราบหรือมีเหตุควรทราบถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่นั้น การแจ้งให้ทราบดังกล่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อเรียกร้องที่คุณทราบ (เช่น หมายเลขภาพของ Shutterstock, สำเนาภาพที่ใช้, ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้อง, ลักษณะและวันที่ของข้อเรียกร้องที่มีการกล่าวอ้าง, สำเนาของการติดต่อโต้ตอบถึงกันที่มีการรับและ/หรือการส่งโดยเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น) การแจ้งให้ทราบนี้ต้องส่งแฟกซ์ถึง Shutterstock ที่ counsel@shutterstock.com หรือ 1-646-786-4782 พร้อมทั้งส่งสำเนาสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ถึง Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, จ่าหน้าซองถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel) ผ่านจดหมายรับรอง จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือบริการจัดส่งแบบข้ามคืนที่ผู้รับต้องลงลายมือชื่อตอบรับ Shutterstock จะมีสิทธิ์ยอมรับการจัดการ การยุติ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดก็ตามที่ใช้กับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ คุณตกลงจะให้ความร่วมมือกับ Shutterstock ในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าว และจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการดำเนินคดีโดยเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง Shutterstock จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อเรียกร้องนั้นอย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในที่นี้
28.
แม้จะมีเงื่อนไขใดก็ตามที่ขัดแย้งกับที่ระบุไว้ในที่นี้ Shutterstock จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงแก้ไขภาพหรือบริบทที่มีการใช้งานภาพนั้นโดยคุณ
29.
ยอดรวมภาระผูกพันและความรับผิดสูงสุดของ Shutterstock ต่อลูกค้าสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่หนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ – US$10,000.00 – (“จำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด”)
30.
การดำเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการจัดทำ การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาในศาลของรัฐนิวยอร์กในเทศมณฑลของนิวยอร์ก หรือของสหรัฐอเมริกาสำหรับแขวงใต้ของรัฐนิวยอร์กเท่านั้น และทุกฝ่ายต่างยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลเหล่านั้นเท่านั้น โดยสละสิทธิ์ในการคัดค้านต่อธรรมเนียมปฏิบัติหรือความสะดวกของสถานที่ดังกล่าว อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้กับหรือส่งผลกระทบต่อ TOS นี้ ความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้หรือการจัดทำ การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายภายในของรัฐนิวยอร์ก (โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการเลือกใช้กฎหมาย) คุณยอมรับว่ากระบวนการส่งหมายศาลในการดำเนินคดี ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้อาจมีผลบังคับใช้ได้โดยการส่งสำเนาหมายนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรับรอง (หรือในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับจดหมาย) หรือการส่งแบบชำระค่าไปรษณียากรแล้ว ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่จะกระทบต่อสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กระบวนการส่งหมายศาลในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้
31.
TOS เหล่านี้จะไม่ถูกตีความเพื่อต่อต้านหรือเห็นด้วยกับฝ่ายใด แต่จะสอดคล้องตามความหมายที่เที่ยงตรงของภาษานั้น ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของส่วนใดก็ตามใน TOS เหล่านี้จะไม่กระทบกับความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ได้ของการถ่วงดุลดังกล่าวนั้น
32.
หากคุณทำ TOS นี้ในนามของนายจ้างหรือองค์กรอื่นใด คุณต้องรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการเช่นนั้น ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณตกลงจะรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อ Shutterstock ในการละเมิดเงื่อนไขของ TOS นี้
33.
จำนวนการดาวน์โหลดภาพที่คุณสามารถใช้ได้จะกำหนดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ ภายใต้วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ หนึ่งวันจะหมายถึงระยะเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงโดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งเดือนจะหมายถึงสามสิบ (30) วันติดต่อกัน โดยเริ่มนับตั้งแต่และรวมถึงวันที่คุณดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์
34.
การแสดงที่มาของเครดิตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
a.
แม้ว่า Shutterstock จะต้องใช้การแสดงที่มาของเครดิตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่อไปนี้ Shutterstock สามารถยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าวได้โดยพิจารณาเป็นรายกรณี หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการแสดงที่มาของเครดิตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือต้องการขอให้ Shutterstock ยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าวแก่คุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Shutterstock การยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ หากไม่ได้รับการยืนยันเป็นอีเมลหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ จาก Shutterstock ถึงคุณ
b.
คุณจะต้องให้เครดิตและมีการแสดงที่มาของลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์และแก่ Shutterstock เมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพใดก็ตามในหนังสือ นิตยสาร นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือพิมพ์ เครดิตและการแสดงที่มาดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ: “ชื่อลิขสิทธิ์ภาพของศิลปิน, ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock.com”
c.
โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า ในกรณีที่ใช้งานภาพโดยเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือภาพยนตร์ การออกอากาศทางโทรทัศน์ สารคดี หรือโครงการหรือการนำเสนอเป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียอื่นๆ คุณจะต้องใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เครดิตแก่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์และแก่ Shutterstock ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีเจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ที่จะให้เครดิตได้ จะต้องให้เครดิตแก่ Shutterstock เท่านั้นโดยมีสาระสำคัญตามรูปแบบต่อไปนี้: “ภาพที่ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock.com”
d.
โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า หากผู้ให้บริการสื่อสต็อกอื่นใดไม่ได้รับการให้เครดิต ก็ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงที่มาของเครดิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาพในโฆษณาหรือประกอบรวมอยู่ในสินค้า
e.
เครดิตทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าลิขสิทธิ์หรือในส่วนลิขสิทธิ์ของงานที่มีภาพนั้นประกอบรวมอยู่ หากไม่มีหน้าหรือส่วนลิขสิทธิ์ คำประกาศและเครดิตต้องอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้บนตัวงาน ในทุกกรณี เครดิตและการแสดงที่มาจะต้องมีขนาด สี และความเด่นชัดในลักษณะที่อ่านออกได้ชัดเจนและง่ายด้วยตาเปล่า
ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใดก็แล้วแต่กับ SHUTTERSTOCK ทาง SHUTTERSTOCK มีสิทธิ์จะยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การยกเลิกดังกล่าวจะมีการเพิ่มเติมไว้ในสิทธิ์อื่นๆ ของ SHUTTERSTOCK ตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม SHUTTERSTOCK จะไม่มีข้อผูกพันในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระโดยคุณในกรณีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกด้วยเหตุผลจากการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ก็ตาม
SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ 26 ในที่นี้ ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือความถูกต้องของหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภาพ ยกเว้นตามที่ระบุข้างต้น ภาพ สื่อจัดเก็บข้อมูล และวัสดุที่มาพร้อมกัน (หากมี) จะจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการจำหน่าย หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
SHUTTERSTOCK ไม่มอบสิทธิ์ และไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ การออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ หรือผลงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่แสดงอยู่ในภาพ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็น ตลอดจนความยินยอม หรือการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภาพใดๆ
SHUTTERSTOCK ไม่รับประกันว่าภาพต่างๆ เว็บไซต์ของ SHUTTERSTOCK หรือเนื้อหาอื่นๆ จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือการใช้งานนั้นจะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานภาพนั้นแต่เพียงผู้เดียว
คุณเข้าใจดีว่าคุณควรขอคำปรึกษาอย่างเพียงพอ ก่อนจะใช้งานภาพที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการใดก็ตาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นใดก็ตาม
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในข้อ 29 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม SHUTTERSTOCK จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK และ/หรือภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินซึ่งทาง SHUTTERSTOCK ได้รับจริงจากคุณสำหรับการใช้งานภาพที่ใช้ได้
SHUTTERSTOCK รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เป็นบทลงโทษ ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม เป็นผลมาจากการกระทำใดๆ หรือโดยมิได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียอื่นใดที่เกิดจากการใช้งานภาพ การละเมิดข้อตกลงนี้ของ SHUTTERSTOCK หรือการกระทำอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ แม้ว่าทาง SHUTTERSTOCK จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม SHUTTERSTOCK จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK และ/หรือภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด
ในกรณีที่คุณใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอมเพื่อเปิดบัญชีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อ SHUTTERSTOCK ทาง SHUTTERSTOCK จะยื่นคำร้องเรียนในทันทีไปยัง www.ic3.gov ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กับ ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (NATIONAL WHITE COLLAR CRIME CENTER)
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มีนาคม 2014

คำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ Shutterstock, Inc. (Privacy Statement for Shutterstock, Inc.)

การแปลภาษา [ภาษาแปลของคุณ] นี้เป็นการแปลเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดดูจากต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษ

คำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ Shutterstock, Inc.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 03/09/11

โปรดทราบว่าข้อปฏิบัติของ Shutterstock, Inc. (“Shutterstock”) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันได้บังคับใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนการแก้ไขที่อาจมีเป็นครั้งคราว เราสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์ของเราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เป็นประจำ หากต้องการปรับปรุงข้อมูลและลักษณะที่ต้องการของคุณ ให้ดูส่วนหัวข้อ “การปรับปรุง/การลบข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ”

SHUTTERSTOCK เป็นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานจากโปรแกรมความเป็นส่วนตัว (Privacy Program) ของ TRUSTe โดย TRUSTe เป็นองค์กรอิสระที่มีพันธกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในอินเทอร์เน็ตโดยส่งเสริมการใช้หลักปฎิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศที่เป็นธรรม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ www.shutterstock.com (“เว็บไซต์”) เนื่องจากเว็บไซต์ต้องการแสดงถึงภาระผูกพันเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ จึงเห็นชอบว่าควรเปิดเผยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศของตนเองและมีการตรวจสอบหลักปฎิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ TRUSTe

Shutterstock ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองแห่งสหภาพยุโรป (E.U. Safe Harbor Framework) ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้ ควรติดต่อ privacy@shutterstock.com ก่อน หากคุณไม่ได้รับคำตอบจากการสอบถาม หรือไม่ได้รับการจัดการที่น่าพอใจภายใน 30 วันหลังจากมีการติดต่อโต้ตอบถึงกันครั้งแรก คุณควรติดต่อ TRUSTe ที่http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php TRUSTe จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ Shutterstock เพื่อแก้ไขความกังวลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมด (“ข้อมูลส่วนบุคคล” จะหมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่ระบุตัวบุคคลหรือสามารถใช้ระบุ ติดต่อ หรือค้นหาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น) ซึ่งเรารวบรวมและรักษาไว้ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Shutterstock แต่ผู้เดียว และจะลงประกาศไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบที่ Shutterstock ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่ชื่อ “การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ”

เราจะถือว่าคุณได้รับทราบถึงและจะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นหลังจากมีการประกาศให้ทราบดังกล่าว โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้ คือ หากในขณะที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Shutterstock คุณได้รับโอกาส (เช่นเดียวกับที่ได้รับในขณะนี้) ให้จำกัดวิธีที่ Shutterstock หรือบุคคลอื่นจะใช้งานข้อมูลนั้นในการสื่อสารกับคุณ Shutterstock จะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะที่คุณต้องการโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ อย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อหรือควบรวมกิจการ Shutterstock เข้ากับอีกหน่วยงานหนึ่ง Shutterstock อาจมอบข้อมูลลูกค้าให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนของธุรกิจที่ขายให้หรือควบรวมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ แต่ Shutterstock จะมีคำประกาศให้ทราบถึงการขายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ หรือการควบรวมกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้

นิติบุคคลที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในไซต์นี้จะเก็บรวบรวมไว้โดย Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA หมายเลขโทรศัพท์ 1-866-663-3954

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยคลิกที่ลิงค์ “บัญชีของฉัน” ซึ่งคุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้เกือบทั้งหมดในทันที หากคุณเป็นช่างภาพผู้ส่งข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณได้ ที่นี่ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในฐานะผู้สมัครสมาชิกของ Shutterstock เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่และอีเมลแอดเดรสของคุณ และ
 • ข้อมูลการส่งบิล เช่น หมายเลข วันที่หมดอายุ ประเภทบัตร และที่อยู่ที่ส่งบิลของบัตรเครดิตของคุณ และ
 • ข้อมูลเชิงประชากร เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน และชื่อบริษัทและประเภทบริษัทของคุณ

หากคุณส่งเนื้อหามายัง Shutterstock เพื่อให้สิทธิ์ใช้งาน เราอาจขอให้คุณเตรียมข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่หลัก และอีเมลแอดเดรสของคุณ
 • Shutterstock จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้โดยขอให้คุณทำดังนี้ ก) อัพโหลดภาพสแกนเอกสารแสดงรหัสประจำตัวที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ (ซึ่งจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา) หรือ ข) ให้หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิตของคุณจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ของคุณเท่านั้น แต่จะไม่เก็บหมายเลขบัตรเครดิตไว้
 • ข้อมูลการชำระเงินและช่างภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการจ่ายค่าตอบแทน อีเมลแจ้งการจ่ายค่าตอบแทน ชื่อที่แสดงที่ต้องการ ระดับทักษะ จุดเด่นของเนื้อหา ฯลฯ

ข้อมูลที่เราขอให้คุณระบุนั้นมีทั้งแบบบังคับและแบบสมัครใจ ขึ้นอยู่กับกิจกรรม หากคุณไม่ระบุข้อมูลแบบบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ Shutterstock หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก Shutterstock อาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและการกำหนดเส้นทางบางส่วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณในการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่มีให้ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บบันทึกตัวแปรตามสภาพแวดล้อม เช่น ประเภทเบราเซอร์, ระบบปฏิบัติการ, ความเร็ว CPU และอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของคุณ เราใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ Shutterstock ยังใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวในการตรวจสอบรูปแบบปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ เราอาจจับคู่ข้อมูลเหล่านั้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางครั้งเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นถึงความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เพื่อลดข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของเรา พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ของเรา และป้องกันการใช้ระบบของเราในทางที่ผิด บางครั้งเราอาจต้องเสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาให้เราด้วยข้อมูลจากแหล่งที่มาภายนอก ตัวอย่างเช่น เราอาจเสริมข้อมูลติดต่อของคุณด้วยข้อมูลที่อยู่ซึ่งมีให้จากไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ข้อมูลของคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมและป้องกันข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของเรา เมื่อได้รับอนุญาต เรายังอาจเพิ่มเสริมข้อมูลที่คุณให้แก่เราด้วยข้อมูลทางประชากรและข้อมูลอื่นๆ (เช่น อายุ หรือความสนใจในการถ่ายภาพ) ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณเกิดความสนใจในการสื่อสารทางการตลาดที่เราส่งไปให้

การใช้ข้อมูลร่วมกันกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน

Shutterstock ใช้บริษัทดำเนินการบัตรเครดิตภายนอกหนึ่งแห่งขึ้นไปเพื่อส่งบิลเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการของเราให้แก่คุณ เท่าที่เราทราบ บริษัทนี้ไม่ได้เก็บรักษา จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบริษัทบางแห่งที่ให้บริการในนามของเรา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบริษัทเหล่านั้นเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการต่างๆ เท่านั้น เรากำหนดให้บริษัทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับเราต้องปกป้องข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องตามนโยบายนี้ และต้องจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการสำหรับ Shutterstock

เราจะไม่ขายหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอื่นๆ เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาเอง

วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่ขาย ให้เช่า หรือแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณได้ให้แก่หรือร่วมกับบุคคลภายนอกในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Shutterstock เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อบันทึกและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณเลือก โดย Shutterstock หรือคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจของเรารายใดรายหนึ่งอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ประมวลผลธุรกรรมทางการเงินของคุณ
 • ส่งการยืนยันคำสั่ง / การต่ออายุถึงคุณ
 • ลงทะเบียนสิทธิ์ของคุณ (หากมี) กับฝ่ายช่วยเหลือทางเทคนิคหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่อาจมีให้แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • ตอบสนองคำขอบริการ คำถาม และข้อกังวลของลูกค้า
 • ดูแลระบบบัญชีของคุณ
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอให้แก่คุณ
 • หมั่นแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการพิเศษต่างๆ ของ Shutterstock และบุคคลภายนอกที่คัดสรรแล้ว
 • ดูแลรายการส่งเสริมการขายและเงินรางวัลที่คุณเข้าร่วมและแจ้งให้ทราบถึงผลที่ได้
 • สืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมายและ/หรือการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา
 • ตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และปรับปรุงเว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอของเรา และ
 • ปรับให้ตรงตามการใช้งานของคุณ โดยรวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามบริการและข้อเสนอของเราที่มีให้คุณ

เราเก็บข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ ล็อกไฟล์ รูปภาพโปร่งใส และ/หรือแหล่งข้อมูลจากบุคคลภายนอก เพื่อสร้างข้อมูลสรุปถึงลักษณะที่คุณต้องการ เราจะนำข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้และ/หรือประวัติการใช้งานของสมาชิกของคุณผูกโยงเข้ากับข้อมูลสรุปเพื่อเตรียมรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอทางการตลาดที่ปรับได้ตามต้องการ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์สำหรับคุณ และ/หรือเพื่อกำหนดลักษณะที่คุณต้องการ

เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จำเป็นตามกฎหมาย (เป็นต้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหมายเรียก หมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Shutterstock) และเมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการเปิดเผยเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องดำเนินคดี คุ้มครองความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น สืบสวนสอบสวนการฉ้อโกง และ/หรือสนองตอบคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหากเราตัดสินแล้วว่าควรดำเนินการเปิดเผยดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหาด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังใช้งานได้หรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณหรือร้องขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณอีกต่อไป โปรดติดต่อเราที่ Support@Shutterstock.com เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ตัวเลือก / การเลือกไม่รับ

คุณสามารถ “เลือกไม่รับ” อีเมลแจ้งข่าวสารล่าสุดของ Shutterstock จดหมายข่าว และ/หรืออีเมลของคู่ค้า โดยคลิกที่ลิงค์ “บัญชีของฉัน” บนเว็บไซต์ และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม โดยทั่วไป ตัวเลือกในการเลือกไม่รับการสื่อสารเช่นนี้ยังมีให้ระหว่างขั้นตอนการสมัครใช้งานด้วย Shutterstock จะยังคงติดต่อคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการหรือเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับผู้ส่ง นอกจากนี้ เรายังจะส่งคำประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลการลงทะเบียน อีเมลแจ้งสิทธิประโยชน์ อีเมลที่ส่งโดยอัตโนมัติจากการดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์ และหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับบิลเรียกเก็บเงิน ตามปกติแล้ว คุณจะไม่สามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมการขาย หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลเหล่านี้ จะมีตัวเลือกในการยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้โดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้จะได้รับการปกป้องในรูปแบบต่างๆ

 • การเข้าถึงโปรไฟล์บัญชีของคุณโดยตัวคุณเองจะทำได้โดยต้องใช้รหัสผ่านและรหัสลูกค้าเฉพาะที่คุณเลือกไว้ รหัสผ่านนี้ถูกเข้ารหัสไว้ คุณควรพยายามใช้รหัสผ่านตัวอักษรผสมตัวเลขที่คาดเดาได้ยากโดยไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ผู้อื่นทราบ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งมีเฉพาะบุคลากรและผู้รับเหมาของ Shutterstock ที่คัดเลือกแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงได้โดยใช้รหัสผ่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเข้ารหัสไว้ทุกครั้งที่ถูกส่งมาถึง Shutterstock
 • เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ในการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มการสั่งซื้อของเรา เราจะเข้ารหัสข้อมูลนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL)

เราพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาถึงเรา ทั้งระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้นแล้ว แต่ทว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะใช้วิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางธุรกิจเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่ามีความปลอดภัยสมบูรณ์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@shutterstock.com

เทคโนโลยีการติดตาม

เว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกดูเว็บ เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทและเวอร์ชันของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการและประเภทอุปกรณ์ เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา หน้าที่ดู ข้อมูลที่เข้าถึง อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) แอดเดรสที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บางครั้งจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ (Web Analytics) และ/หรือข้อมูลกระแสการคลิก (clickstream data)เราและคู่ค้าของเราอาจใช้คุกกี้และแท็กการดำเนินการเพื่อคอยติดตามการเยี่ยมชม ลักษณะที่ต้องการ และข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

 • คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กไม่ซ้ำกันที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้เซสชันคุกกี้ซึ่งสิ้นสุดการทำงานเมื่อผู้ใช้ปิดเบราเซอร์ และ/หรือคุกกี้ที่อยู่ถาวรซึ่งยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จนกว่าจะถูกลบด้วยตัวผู้ใช้เอง เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่สามารถแจ้งเตือนคุณถึงการใช้คุกกี้หรือปฏิเสธไม่ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้คุกกี้กับเบราเซอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อเว็บไซต์พยายามใส่คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งานเว็บเซต์ของคุณ
 • แท็กการดำเนินการก็คล้ายกับคุกกี้ โดยแท็กการดำเนินการช่วยเราระบุและติดตามประสิทธิภาพของเว็บเพจต่างๆ บนเว็บไซต์ ทำให้เราวัดค่าประสิทธิภาพและคุณภาพของเว็บไซต์ และจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังใช้แท็กการดำเนินการในอีเมลด้วย ซึ่งช่วยให้เราวัดประสิทธิผลของการสื่อสารบางอย่างและประสิทธิผลของแคมเปญทางการตลาด ยกตัวอย่างเช่น จำนวนอีเมลที่เปิดแล้ว

เทคโนโลยีการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้เพื่อเสริมประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้งช่วยให้คุณยังคงเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์อยู่ ทั้งยังอาจใช้คุกกี้และพิกเซลแท็ก (pixel tag) ในการเก็บรวบรวมการใช้งานโดยทั่วไปและข้อมูลทางสถิติแบบรวมที่ไม่ระบุตัวคุณเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เราและคู่ค้าภายนอกของเราจะใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บลักษณะที่คุณต้องการบางส่วน (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลแบบจำกัด) หรือเพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณดูบนเว็บไซต์ของเรา

ชุมชนออนไลน์

เราช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์สำหรับเข้าถึงบล็อกหรือชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันข้อมูลกัน เช่น ข้อความ ภาพถ่าย และวิดีโอ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลอื่นที่คุณอาจเลือกแบ่งปันเพจและข้อมูลด้วยได้ ข้อมูลใดก็ตามที่คุณโพสต์ลงในกระดานข่าวหรือห้องสนทนาสาธารณะ เช่น ฟอรัมสำหรับช่างภาพ (“ฟอรัม”) สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนที่เข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้

อีเมลแอดเดรสของคุณจะไม่โพสต์บนฟอรัมโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะแก้ไขการตั้งค่าดีฟอลต์อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ หลังจากนั้น อีเมลแอดเดรสของคุณจะแสดงให้แก่ทุกคนที่เข้าถึงฟอรัมนั้น นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชมฟอรัมทุกคนยังสามารถดูข้อมูลใดก็ตามที่คุณเลือกรวมไว้ในโปรไฟล์ของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณได้ ที่นี่

อีเมลของโปรแกรมการแนะนำ

หากคุณเลือกใช้บริการแนะนำของเราเพื่อบอกเพื่อนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา เราจะขอชื่อและอีเมลแอดเดรสของเพื่อนจากคุณ เราจะส่งอีเมลแบบครั้งเดียวถึงเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อชวนให้เขาหรือเธอมาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ Shutterstock จัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลแบบครั้งเดียวนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และใช้ติดตามผลสำเร็จของโปรแกรมการแนะนำของเรา

เพื่อนของคุณอาจติดต่อ support@shutterstock.com เพื่อขอให้เราลบข้อมูลนี้ออกจากฐานข้อมูลของเรา

เด็ก

เราไม่ประสงค์จะร้องขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี อย่าป้อนข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้หรือเข้าใช้บริการของเรา หากคุณเชื่อว่าเด็กในความดูแลของคุณที่อายุต่ำกว่า 18 ปีป้อนข้อมูลส่วนบุคคลไว้ โปรดติดต่อ Support@Shutterstock.com เพื่อขอลบข้อมูลนั้นออก

คำร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว

Shutterstock ให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างจริงจัง หากคุณเชื่อว่า Shutterstock ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่จัดการความเป็นส่วนตัวได้ที่ Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA โปรดอธิบายในจดหมายของคุณโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงลักษณะที่คุณคิดว่าไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock เราจะดำเนินการตรวจสอบคำร้องเรียนของคุณในทันที หากคุณไม่ได้รับคำตอบว่ามีการรับทราบถึงคำร้องเรียนของคุณ หรือไม่พอใจกับการจัดการกับคำร้องเรียนของคุณ คุณควรติดต่อ TRUSTe ผ่านกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทของ TRUSTe (TRUSTe Watchdog Dispute Resolution Process) TRUSTe จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับเว็บไซต์นี้เพื่อแก้ไขความกังวลของคุณ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการจัดการกับเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวที่privacy@shutterstock.com

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954